English
English

Ubemannede fartøyer på eggakanten og i Vestfjorden

             Kart over ruten på testrunden i 2017

Ubemannede fartøyer på eggakanten og i Vestfjorden

Kart over ruten på testrunden i 2017

28. februar 2018 pressemelding

I uke 10 (5. – 11. mars 2018) vil 3 ubemannede havgående fartøyer (glidere) bli satt ut i sjøen utenfor Bodø. Fartøyene vil fram til medio september operere på norsk sokkel ut til eggakanten, i Vestfjorden og utenfor Lofoten og Vesterålen.

I 2017 ble fartøyene testet ut i samme område. De ble da satt ut utenfor Sandnessjøen og hentet opp igjen utenfor Bodø. Kartet nedenfor viser ruten til de tre gliderne hvor hver seilte rundt 1200 km i løpet av 5 uker.

De tre ubemannede havgående og dynamiske fartøyene er en dykkende Seaglider™(produsert av Kongsberg Maritime), en Sailbuoy (produsert av Offshore Sensing) og en Wave Glider (operert av Maritime Robotics). De to sistnevnte går i havoverflaten. Fartøyene er svært energieffektive og drar nytte av bølger, vind og solenergi. Plattformene programmeres og styres fra land. Disse plattformene er del av vårt fremtidige "digitale hav". 

Fartøyene vil være utstyrt med utvalgte sensorer for innsamling av kjemiske, fysiske og biologiske data fra havet, og lave luftlag. Det er mulig med kontinuerlige registrering av vær, bølger, havstrømmer, temperatur, saltholdighet, vannmassenes innhold av O₂ og CO₂, algeproduksjon, dyreplankton, fisk, fiskeyngel og marine pattedyr. Innsamlede data vil delvis bli sendt til land via satellitt, hvor de kan visualiserer og analyseres i nær sanntid, og dels lagret om bord og hentet ut ved visse intervaller.

Gjennom denne metodikken vil man kunne samle inn miljødata med større spredning i tid og rom enn det som er tilfelle med tradisjonelle innsamlingsmetoder. Datainnsamlingen bli mer fleksibel og kostnadseffektiv, og man har mulighet for både lange tidsserier og kontinuerlig miljøovervåking.

Prosjektet vil, i samarbeid med brukere, utvikle et system for fremstilling og forvaltning av datamaterialet som samles inn. Dette vil sikre at data skreddersys for ulike sluttbrukeres behov. Aktuelle markeder er næringsaktiviteter innen petroleum, fiskeri, akvakultur og mineraler, offentlige myndigheter og forskningssektoren.

Prosjektet "GLIDER – ubemannede havgående forskningsplattformer" er finansiert av Norges Forskningsråds program DEMO2000 og ConocoPhillips Norge. Prosjektet ledes av Akvaplan-niva i Tromsø. Andre partnere i prosjektet er Meteorologisk Institutt, NIVA, UiT Norges arktiske universitet, Nord Universitet, Kongsberg Maritime, SIMRAD, Maritime Robotics, Offshore Sensing AS, Christian Michelsen Research og Aanderaa.

For mer informasjon kontakt:

Salve Dahle, Direktør Akvaplan-niva Tlf: +47 90649490 E-post: sda@akvaplan.niva.no