English

Digital brønnbåtveileder er lansert

Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd

Digital brønnbåtveileder er lansert

Foto: Marius Fiskum, Norges Sjømatråd

3. januar 2024 pressemelding

Nylig ble en digital Brønnbåtveileder lansert. Veilederen gir anbefalinger for håndtering av risiko som kan påvirke fiskevelferd ved transport og behandling av laks i brønnbåt. Veilederen utgjør hovedleveransen fra FHF-prosjektet BRØK som har vært ledet av Akvaplan-niva. Prosjektpartnere har vært NIVA og Aqua Kompetanse (FHF-prosjektnr. 901768).

Veilederen er basert på en sammenstilling av forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap. Den forskningsbaserte kunnskapen som er inkludert i prosjektet er fremkommet gjennom litteratursøk og inkluderer relevante vitenskapelige publikasjoner, populærvitenskapelige artikler og rapporter. Den erfaringsbaserte kunnskapen er hentet inn gjennom en flertrinns prosess med individuelle kvalitative forskningsintervjuer, gruppeintervjuer og spørreskjema, hvor brønnbåtpersonell, driftsledere/operative ledere fra oppdrettsselskap og fiskehelsepersonell har deltatt.

De viktigste kunnskapshullene er også opplistet i veilederen. Her nevnes blant annet behovet for mer grunnleggende forskning på hvordan de komplekse miljøforholdene som kan oppstå under de ulike brønnbåtoperasjonene påvirker fiskevelferd. Dette gjelder for eksempel interaksjoner mellom ulike vannkvalitetsparametere, grenseverdier for korttidseksponering av CO2samt bruk av avsaltet ferskvann med lavt ioneinnhold ved ferskvannsbehandling. Det er videre sett at det er vanskelig å skille påvirkning som oppstår i de ulike delene av en brønnbåtoperasjon, og at det derfor er behov for forskning som kan avdekke hvilke enkeltfaktorer som har størst betydning for fiskevelferden.

Oppdrettsnæringen selv kan sannsynligvis også bidra med å tette noen av disse kunnskapshullene gjennom deling av data fra ulike brønnbåtoperasjoner ved forskjellige miljøbetingelser. Dette må imidlertid settes i system slik at datasettene som samles inn er mest mulig relevante, standardisert og sammenlignbare.

Veilederen presenterer den mest oppdaterte kunnskapen prosjekt teamet har kunne identifisere. Prosjektgruppen tar gjerne imot tilbakemeldinger fra brukere av veilederen med tanke på videreutvikling av innholdet.

Thor Magne Jonassen
Seniorforsker
Akvakultur innovasjon
Oslo