English

Snøkrabbetoktet starter i dag

Snøkrabbetoktet starter i dag

29. juli 2019 pressemelding

I dag starter et svært kvalifisert team på et forskningstokt til Barentshavet med RV Lance for å studere opprinnelsen til snøkrabben samt dens effekter på bunndyr og økosystem. Før avreise fra Tromsø var gjengen samlet på Akvaplan-niva for en siste gjennomgang med prosjektleder Paul Renaud (Akvaplan-niva). Prosjekteier er Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) ved Eva Ramirez-Llodra. Partnere i prosjektet er Universitetet i Agder, Universitetet i Oslo, Havforskningsinstiuttet, UiT Norges Arktiske Universitet, University of Barcelona og University of British Columbia. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (MARINFORSK).

Teamet som deltar på forskningstoktet er:

Sabine Cochrane (Akvaplan-niva), toktleder og leder av arbeidspakke på bunndyr

Carl Ballantine (Akvaplan-niva), Logistikkansvarlig

Eivind Oug (NIVA), co-leder arbeidspakke bunndyr

Christian Skauge (Forlaget Dykking AS), Undervannsfotografering og dokumentasjon.

Ylva Wik (Universitetet i Oslo), Datainnsamling genetikk.

Helene Thorstensen (Universitetet i Oslo), Datainnsamling genetikk

Kristine Cerbule (UiT Norges Arktiske Universitet). Feltassistent. 

Mer om prosjektet: 

Snøkrabbe er et stort krepsdyr som har invadert Barentshavet. Hvor krabben kommer fra er fortsatt ukjent og det er lite kunnskap om dens effekter på økosystemet i Barentshavet. Tidligere studier har antydet at store krepsdyr som snøkrabbe kan ha en betydelig effekt på organismesamfunnene på sjøbunnen. Langtidseffektene for artssammensetning og økosystemfunksjoner er imidlertid lite kjent. Det er derfor behov for økt kunnskap om de potensielle effektene av snøkrabbe som følge av dens økte utbredelse i Barentshavet. En større forståelse av disse sammenhengene vil representere et viktig kunnskapsgrunnlag for målrettede forvaltningsstrategier for å balansere hensyn til det kommersielle snøkrabbefisket og god miljøtilstand i Barentshavet. 

Prosjektet EISA (Ecology and management of the invasive snow crab: Predicting expansion, impacts and sustainability in the Arctic under climate change) inkluderer nasjonale og internasjonale partnere som vil samarbeide og ta i bruk nye metoder og instrumenter for å undersøke følgende spørsmål: 1) hvilke forandringer forårsaker snøkrabbe på sjøbunnens organismesamfunn, inkludert andre kommersielle arter; 2) hva er dynamikken i bestanden av snøkrabbe i Barentshavet og hvor kommer krabben fra; 3) hvilke prognoser kan gjøres med hensyn til spredning og påvirkninger, spesielt med sikte på endrede miljøforhold under rådende prognoser for klimaendringer?

Paul E. Renaud
FoU-sjef Klima og økosystemer
Ledelse
Tromsø