English
English

Robot for kartlegging av havbunn

ROV utsatt fra feltbåten MS Louise

Robot for kartlegging av havbunn

ROV utsatt fra feltbåten MS Louise

13. mai 2020 nyhet

Akvaplan-niva samarbeider med selskapet Energi og Marine AS om en rekke kartleggingsprosjekt for akvakulturnæringen og myndigheter. Eksempler er alternative miljøundersøkelser ved hardbunn, faunakartlegging av havbunn, inspeksjon med ROV av forankring og bunnkartlegging med relativ hardhet. Gjennom sin erfaring fra brønn-operasjoner på 2000 meter havdyp offshore til mer kystnære oppdrag, har Energi og Marine AS bred erfaringen i de fleste undervannsoperasjoner med ROV. Selskapet har avansert utstyr for å samle inn bunndata av en kvalitet som oppfyller gjeldende krav til miljøundersøkelser og NYTEK forskriften (krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg).

Foto: ROV på dekket av MS Louise

Akvaplan-niva har nylig samarbeidet med Energi og Marine AS om en ROV befaring av bunnforholdene ved oppdrettslokaliteten Jernelva. Oppdragsgiver var Cermaq Norway AS. Befaringen ble utført ved hjelp av en Argus Mini observasjons ROV og Kongsberg uPAP posisjoneringssystem. Utstyret ble mobilisert om bord i Akvaplan-niva sin feltbåt MS Louise. Båten ble fortøyd i en merd midt i anlegget og ROVen undersøkte bunnen i hele lengden av anlegget. Det ble hentet ut bildemateriell med 20 til 50 meters mellomrom. Formålet med kartleggingen var å undersøke en lokalitet som består av mye hardbunn og hvor vanlig metodikk for gjennomføring av miljøundersøkelser ikke er egnet.

Foto: Bunnkartlegging Jernelva

Foto: Havbunnen under anlegget på lokalitet Jernelva