English
English

Publikasjon om marine bunndyr utenfor Grønland

Sortering på dekk av marine bunndyr og bunnfisk som er blitt tatt opp ved hjelp av redskapet Agassiz-trål. Store mengder av slagnestjernen (Ophiopleura borealis på sorteringsbordet (Foto: Torger Grytå).

Publikasjon om marine bunndyr utenfor Grønland

Sortering på dekk av marine bunndyr og bunnfisk som er blitt tatt opp ved hjelp av redskapet Agassiz-trål. Store mengder av slagnestjernen (Ophiopleura borealis på sorteringsbordet (Foto: Torger Grytå).

13. oktober 2020 nyhet

Rosalyn Fredriksen (Akvaplan-niva) gjennomførte i 2018 en mastergrad på basis av data om marine bunndyr fra to tokt i forskningsprogrammet TUNU (se mer info om TUNU nederst i artikkelen). Rosalyn er også førsteforfatter på en artikkel i Polar Biology om marine bunndyr fra TUNU-toktene. Lars-Henrik Larsen (også Akvaplan-niva) deltok i TUNU-programmet sitt sjette tokt til Nordøst-Grønland og har også bidratt inn i arbeidet med forskningsartikkelen. "Epibenthic megafauna communities in Northeast Greenland vary across coastal, continental shelf and slope habitats" (https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-0....

Området Øst-Grønland er sjeldent besøkt av mennesker, da det er stort sett dekket av hav-is ca. ti måneder av året. Med en gjennomsnittlig statistikk som viser at den arktiske havisen har trukket seg tilbake i løpet av de siste årene, har gjort det enklere å utføre forskning og prøvetaking. Det er blant annet hentet prøver fra 1000 meters vanndyp. 

Studien som presenteres i artikkelen ved Fredriksen et al. viser at arters utbredelse ved Øst-Grønland er stort sett styrt av miljømessige faktorer som dybde, temperatur og salinitet. Dette arbeidet har bidratt til kartlegging og registrering av marine bunndyrs utbredelse og bunndyrsamfunn i tillegg til at identifisering av mer varmekjære arter i Arktiske farvann (f. eks dypvannsreken Pandalus borealis).

Foto: Marine bunndyr som er tatt opp av Agassiz-trål og man ser tydelig at slangestjernen Ophiopleura borealis er dominerende. O.borealis er en typisk art å finne i arktiske og kaldere farvann. (Foto: Erik Bonsdorff, Åbo Akademi Universitet)
Mer om forskningsprogrammet TUNU:

Forskningsprogrammet TUNU har siden 2002 vært ledet av UiT Norges arktiske Universitet ved Jørgen Schou Christiansen. Programnavnet har sitt utspring fra ordet "TUNU" som på Grønlandsk betyr "Øst-Grønland". Til nå har TUNU-programmet gjennomført sju tokt i Grønlandsområdene og det åttende toktet er planlagt i 2021. Hovedfokuset i programmet er kartlegging av artsdiversitet og artsutbredelse for arktisk bunnfisk. Bunnfisk er her definert som fiskearter som helt- eller delvis er tilknyttet havbunnen. Programmets registrering av artsutbredelsene fra Nordøst-Grønland har gitt viktige bidrag til Arktisk Råd arbeidsgruppe CAFF sine rapporter om arktiske fiskearters utbredelse.

  • tidligere ansatt