English
English

Plast og havbruksnæringen i Trøndelag

Plastforsøpling fra havbruk - hvordan unngå plast på avveie

Plast og havbruksnæringen i Trøndelag

Plastforsøpling fra havbruk - hvordan unngå plast på avveie

4. juni 2021 nyhet

Havbruksnæringen bruker store mengder plast, både i form av anleggskomponenter, og til utføring av driftsoperasjoner. Nasjonale prosjekter har vist at næringen har generelt god kontroll på plasten, og at det finnes alternativer for avhending av den, men at det kan være geografiske variasjoner. Analyser av innsamlet avfall viser at en del av den marine plastforsøplingen kan knyttes til havbruk.

Foto: Plast fra innfesting av taubruk i havbruksnæringen.

Akvaplan-niva har gjennomført kvantitative og kvalitative undersøkelser for å kartlegge bruk av plast i havbruksnæringen i Trøndelag, identifisere risikosituasjoner for tap av plast, og kartlegge avhending av plast. Resultatene viser at både appdrettsaktører, serviceselskap og transportører er involvert i situasjoner hvor det er risiko for tap av plast. Risiko for at plast skal komme på avveie er knyttet til driftsoperasjoner og mellomlagring. Spesielt gjelder dette tau, strips og tape. Havbruksnæringen i Trøndelag sorterer avfall i ulik grad. Avfallsselskap velges etter tilbud (geografisk plassering og pris), og uavhengig av videre håndtering av avfallet. Plastavfall fra næringen blir i dag resirkulert, gjenbrukt, brukt til energigjenvinning og lagt på deponi.

Foto: Plastlager på ferjekai

Næringen har god oversikt over store plastkomponenter, men det er per i dag utfordrende å presentere et plastregnskap av verdi for næringen. I prosjektet er det også identifisert tiltak for å redusere plast på avveie fra havbruk i Trøndelag. Flere av tiltakene kan enkelt innføres og iverksettes, og vil ha direkte effekt på mengde plast i omløp og risiko for tap på avveie. Tiltak indentifisert fra prosjektet er tilgjengelig også i egen presentasjon (PowerPoint). 

Foto: Tauforbruket er stort i havbruksnæringen. Ved å ha rett type og tykkelse på tauet til ulike opperasjoner kan imidlertid tauforbruket reduseres og levetiden til tauet øke. I noen tilfeller, hvor det nå  benyttes to tau, kan samme tau benyttes og tauforbruket reduseres betydelig.

Akvaplan-niva (avdeling Trondheim) har vært ansvarlige for den faglige gjennomføringen av prosjektet som er finansiert av Trøndelag fylkeskommune og havbruksnæringen i Trøndelag. Sjømat Norge ved Havbruk Midt er prosjekteier. Prosjektet har hatt en styringsgruppe bestående av regionsjef i Sjømat Norge Havbruk Midt, Knut A. Hjelt og tidligere leder for arbeidsutvalget i Sjømat Norge Havbruk Midt, Alf Jostein Skjærvik.

Nyhetssak fra Sjømat Norge: https://sjomatnorge.no/plast-o...

Plast og havbruksnæringen i Trøndelag.pdf
Vedlegg 1. Spørreundersøkelse_SurveyMonkey.pdf
Vedlegg 2. Tiltak for redusering av plast på avveie.pdf