English
English

Nye arter og teknologi i oppdrett - Akvaplan-niva's bidrag

Tormod Skålsvik innleder på Plankonferansen 2018 i regi av Nordland Fylkeskommune

Nye arter og teknologi i oppdrett - Akvaplan-niva's bidrag

Tormod Skålsvik innleder på Plankonferansen 2018 i regi av Nordland Fylkeskommune

29. november 2018 nyhet

Akvaplan-niva er involvert i gjennomføringen av ulike akvakulturrelaterte forskningsprosjekter og lovpålagte undersøkelser, samt rådgivning til private og offentlige oppdrettsaktører. På forskningssiden jobbes det med tema som utviklingsbiologi, forbedrede produksjonsregimer og nye oppdrettsmetoder. Innen rådgivning gjøres det generelle utredningsarbeider, samt lokalitetsundersøkelser, miljøovervåkning og strømmodellering (utslipp og smittespredning). Akvaplan-niva bistår også ved konsesjonssøknader og anleggsprosjektering, samt utstedelse av anleggssertifikat.

Denne uken holdt leder for vårt Bodø-kontor, Tormod Skålsvik, innlegg på Plankonferansen 2018 i regi av Nordland Fylkeskommune. Tittel på hans innlegg var "Akvakultur i Norge – utvikling og forvaltning". Skålsvik tok utgangspunkt i regjeringens havstrategi hvor det pekes på en mulighet for en seksdobling av verdiskapingen fra norsk sjømatnæring frem mot 2050 og stilte spørsmål ved om dette er realistisk. Han tok videre som bakteppe SINTEF sin gjennomgang av utfordringer som må løses for å innfri vekstmulighetene: rømming, lakselus, arealkonflikter og tilgang på bærekraftige fôringredienser. Med tanke på teknologiutvikling viste Skålsvik til arbeidet med utviklingstillatelser som har til formål å legge til rette for utvikling av teknologi som kan løse miljø- og arealutfordringene som oppdrettsnæringen står over for. Da søknadsfristen for utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet gikk ut for omlag ett år siden var det kommet inn godt over 100 søknader. Skålsvik kunne fortelle at direktoratet i sommer besluttet å innhente bistand fra Akvaplan-niva til å vurdere søknadene, i samarbeid med Norconsult. Skålsvik foretok en gjennomgang av hva som er fokus i de ulike utviklingsprosjektene og hvilke hovedprinsipper som benyttes for å løse utfordringene. Avslutningsvis ble det gitt en redegjørelse for hvordan Akvaplan-niva kan benytte strømmodellering og spredningssimulering for å bidra til smartere lokalitetsvalg og lokaliseringsstruktur. 

Program Plankonferansen 2018