English
English

Mulighetsstudie for bærekraftig vekst innen oppdrett

Mulighetsstudie for bærekraftig vekst innen oppdrett

17. desember 2020 nyhet

Tre kommuner med ulik regulering av havbruksnæringen har slått seg sammen. Hvordan kan nye Øygarden kommune legge til rette for at næring tilknyttet akvakultur kan vokse? Dette behandles i prosjektet «Moglegheitsstudie for framtidsretta akvakultur i Øygarden» som har vært ledet av Akvaplan-niva. Rapporten fra prosjektet er nå publisert. 

I regjeringen sin havstrategi Ny Vekst, stolt historie pekes det på muligheter for ei seksdobling i verdiskapingen fra marine næringer i tidsrommet 2010-2050. Denne veksten er fordelt på ulike sektorer som lakseoppdrett, nye oppdrettsarter, leverandørnæringer og marine ingredienser. Denne utviklingen vil i stor grad finne sted langs kysten, og de regionene som legger til rette for å utnytte sine ressurser på en bærekraftig måte vil få størst utbytte av veksten.

Basert på dette hviler det et ansvar for utforming av planer på regionalt og lokalt nivå som tilrettelegger for utvikling av bærekraftige havnæringer. Øygarden kommune har sterke tradisjoner innen havbruk, og har i dag 18 sjølokaliteter for produksjon av laksefisk, tre settefiskanlegg og to slakteri. Som i andre regioner i landsdelen og i Norge for øvrig, er det ulike utfordringer tilknyttet helse og miljø som hindrer videre vekst. Øygarden har også spesielle utfordringer knytt til forvaltning siden grensen mellom produksjonsområde (PO i trafikklyssystemet) 3 og 4 går rett gjennom kommunen.

Med bakgrunn i de ulike utfordringene pågår en omfattende teknologivikling innen både landanlegg, lukkede anlegg og anlegg for offshore oppdrett. Denne utviklingen åpner for drift med redusert miljøpåvirkning og potensielt større ringvirkninger for tilknyttede næringer.

Ny type oppdrett

Øygarden har mange typer lokaliteter som ikke er egnet for oppdrett med konvensjonell teknologi, og kommunen har en plassering som er attraktiv med tanke på både logistikk og teknologimiljø. Rapporten presenterer en oversikt over ulike prinsipp forbundet med de ulike teknologiene, og en analyse av hvilke områder som er egnet for ulike teknologier.

Ny type næring

Øygarden har en lang historie og mange ulike initiativ også innenfor oppdrett av andre arter enn laksefisk. Oppstart av produksjon med nye arter kan innebære ressurskrevende prosesser og dokumentasjon om miljø, sykdom og matvaretrygghet. For å legge til rette for slike etableringer vil det være hensiktsmessig å fokusere på slike næringer i planarbeid.

Anbefaler egen sjøarealplan

Det er behov for å revidere rammevilkårene for akvakultur i Øygarden kommune. Næringen bør blant annet gis økt fleksibilitet i arealbruken for å kunne drive mer bærekraftig, både økonomisk og med tanke på økologisk bærekraft. Det bør vurderes å skille ut arealplanen for sjøarealene som en egen kommunedelplan, for å sikre rask prosess og saksbehandling.

Rapporten ble bestilt av Øygarden kommune ved Gode Sirklar. Oppdraget har vært ledet av Akvaplan-niva og utført i samarbeid med Samfunns- og næringslivsforskning (SNF), Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Norconsult.

201217  Moglegheitsstudie for framtidsretta akvakultur i Øygarden.pdf