English
English

Kunnskap om sjøarealer for bedre kystsoneplanlegging i Agder

Akvaplan-niva er en sterk bidragsyter til økt kunnskapsgrunnlag for kystsoneplanlegging i ulike deler av Norge. Foto: Akvaplan-niva

Kunnskap om sjøarealer for bedre kystsoneplanlegging i Agder

Akvaplan-niva er en sterk bidragsyter til økt kunnskapsgrunnlag for kystsoneplanlegging i ulike deler av Norge. Foto: Akvaplan-niva

10. februar 2022 nyhet

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) er nå i gang med et prosjekt som skal bidra med økt kunnskap om sjøarealene i Agder. Akvaplan-niva er partner i prosjektet. Bakgrunnen for prosjektet er at regionale myndigheter ønsker at det skal tilrettelegges for blå bærekraftig næringsutvikling og økt dermed økt sysselsetning og verdiskapning langs kysten i sør. Prosjektet finansieres av Agder Fylkeskommune via «Blått Kompetansesenter Sør». Prosjektet ble startet opp i januar 2022 og skal ferdigstilles senest innen januar 2023.

– Førmålet med arbeidet er å stimulere til bærekraftig forvaltning og verdiskaping. Bakgrunnen for arbeidet er den tidligere studien «Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder» samt definerte mål i Regionplan Agder 2030 om bærekraftig verdiskaping, sier prosjektansvarlig ved Blått Kompetansesenter Sør, Morten Mattingsdal.

Prosjektleder ved NIVA, Federico Håland Gaeta, uttaler at han ser frem til å lede teamet fra NIVA og Akvaplan-niva som skal arbeide med dette spennende prosjektet.

-Dette er et oppdrag som vi er svært glade for da det gjør det mulig for oss å utnytte vår tverrfaglige kompetanse innen akvakultur, fiskeri, friluftsliv, reiseliv og kystsoneforvaltning. Prosjektet føyer seg inn i rekken av flere lignende prosjekter hvor vi i de senere årene har bidratt til et styrket kunnskapsgrunnlag for kystsoneforvaltning. Akvaplan-niva har blant annet ledet kunnskapsinnhenting for kystsoneplanlegging i Nye Øygarden og bidrar for tiden i arbeidet med en interkommunal kystsoneplan i Vesterålen, uttaler Gaeta.

Arbeidsoppgavene i prosjektet 

Mer konkret så skal oppdraget:
1) samle eksisterende og ny kunnskap om områder som er brukt til rekreasjon, akvakultur og fiskeri, infrastruktur som havner samt kunnskap om vannkvalitet og sårbare naturtyper.
2) gjennomføre en totalvurdering for hver kystkommune som disse kan anvende i arbeidet med å identifisere areal og foreslå teknologibruk som er egnet til bærekraftig havbruk.

Figur: Arbeidsoppgavene i prosjektet. 


Om Blått Kompetansesenter Sør

Blått Kompetansesenter Sør (BKS) driftes av Universitetet i Agder, men er eid av Agder fylkeskommune. BKS skal arbeide for å samle og analysere kunnskap om sjøarealene og kartlegge behovene og arealbruken til sjømatnæringen; havbruk og fiskeri.

Se pressemelding fra Agder Fylkeskommune: https://agderfk.no/aktuelt/meir-kunnskap-om-sjoareala-i-agder.45639.aspx