English
English

Jakten på "superluse-spisere"

Jakten på "superluse-spisere"

12. mai 2016 nyhet

I det som trolig er den første studien av genetisk variasjon for adferdstrekk hos oppdrettsfisk, fant forskere ved Akvaplan-niva og Gildeskål Forskningsstasjon at tilbøyeligheten til å spise lakselus hos rognkjeks i større grad arves fra mor. Man fant den samme maternale arveligheten i tilbøyelighet for spising av krepsdyr, blåskjell og maneter.

I studien ble ni familier av rognkjeks fordelt på ni oppdrettsmerder. Merdene målte 5 x 5 x 5 meter og ble fylt med 400 laks. To og to familier av rognkjeks med 20 fisk per familie ble testet per merd. Det var signifikante forskjeller i atferd, fôringsvalg og dødelighet blant familiene. Familie 2 hadde høyere inntak av organismer fra merdmiljøet og høyere lakselusbeiting sammenlignet med de andre familiene, dette til tross for begrodde nøter. Den familien som spiste minst av levende fôr (inklusivt lus), hadde lavest vekst og høyest dødelighet. Denne var også mest aggressiv mot laksen, mens familien med størst appetitt for lakselus var den med høyest vekst og roligst adferd i merdene.

I forsøket spiste kun mellom 5-15 % av rognkjeksen fra familie 2 lus, men til tross for dette klarte disse å holde lusenivået på laksen opptil 80 % lavere enn de andre familiene. Per i dag vet vi for lite om hvorfor rognkjeks spiser lakselus, men vi antar at det er å anse som relativt lett tilgjengelig ekstra mat dvs. en slags "fastfood" eller "snacks". Lusa bidrar ikke særlig til rognkjeksens ernæring men spises mest for variasjon i kosten. Vi antar at rognkjeks og laks lever i en slags symbiose med laksen som står helt i ro for at rognkjeksen lettere skal kunne spist lusa. Det er også interessant at rognkjeksen har størst preferanse for ho-lakselusa. Dette er fordelaktig fordi det jo er denne som formerer seg og bidrar til spredning av lus.

At lusespising hos rognkjeks er et arvelig trekk, bidrar til at det sannsynligvis kan avles frem rognkjeks med større preferanse for lusespising enn det vi ser i dag. Akvaplan-niva vil jobbe målrettet for å avle frem fremtidens "superlusespisere" i samarbeid med oppdrettsnæringen. 

Kontakt Albert Imsland for mer informasjon om prosjektet. 

Foto: Fra tidigere forsøk hos Nordlaks. Fotograf: Ane V. Nytrø