English
English

ILA utbruddet i Kvænangen og smittespredning

Strømmodellering Kvænangen (til venstre) og konsentrasjoner av viruspartikler fra Karvika i prosent av utslipp (til høyre).

ILA utbruddet i Kvænangen og smittespredning

Strømmodellering Kvænangen (til venstre) og konsentrasjoner av viruspartikler fra Karvika i prosent av utslipp (til høyre).

20. august 2019 nyhet

Akvaplan-niva har på oppdrag for Troms og Finnmark fylkeskommuner simulert havstrømmer i Troms og Finnmark med hensikt å studere smittespredning mellom oppdrettsanlegg. På bakgrunn av dette har vi utviklet nettkartløsningen "havstraum.no" som viser strømkatalog og spredningssimulering for regionen. Akvaplan-niva har nylig anvendt verktøyet i forbindelse med et nylig ILA-utbrudd på et av MOWI Norge sine anlegg i Sørstraumen i Kvænangen. Dette for å vurdere faren for smittespredning til andre lokaliteter og behov for kontrollområde.

Akvaplan-niva sitt havstrømsverktøy er svært godt egnet for modellering av strømforhold nært kysten hvor det, pga. holmer, øyer og trange sund, kan være stor variasjon i strømforhold. Modellsystemet, som heter FVCOM (Finite Volume Community Ocean Model), er opprinnelig utviklet ved University of Massachusetts-Dartmouth, USA. Siden FVCOM har muligheten til å variere oppløsningen, vil man kunne gi et mer nøyaktig bilde av strømforhold rundt et oppdrettsanlegg enn ved bruk av et mer grovmaskede verktøy. Det å kunne øke oppløsningen lokalt rundt et oppdrettsanlegg og i områder med en kompleks kystlinje har stor betydning for å kunne gi et mest mulig realistisk bilde av spredning av sykdom og lakselus mellom anlegg. Akvaplan-niva har nå altså anvendt verktøyet i forbindelse med et ILA-utbrudd på et av MOWI Norge sine anlegg i Sørstraumen i Kvænangen. Gjennom sammenligning mellom to strøm-modeller med forskjellig oppløsning, finner vi at man for å oppløse Sørstraumen, og dermed få et realistisk strømmønster i Kvænangen, må ned i 50 meters oppløsning. Fra modellresultater fra Akvaplan-niva, hvor oppløsningen er ned mot 50 meter i Kvænangen, ser man at strømmen hovedsakelig er i nordlig retning på østsiden av fjorden, mens den er i sørlig retning på vestsiden. Strømmen i seg selv indikerer at hovedtransporten (strømmen) fra Mowi sin oppdrettslokalitet Fjellbukt er mot nord og ikke mot oppdrettslokaliteten Rakkeneset.

Gjennom å analysere smittespredningen statistisk i en epidemimodell finner vi at lokalitetene i Kvænangen vil etablere seg i to undernettverk/systemer hvor innbyrdes smitte er mer sannsynlig, lokalisert på østsiden og vestsiden av fjorden. Smitteutveksling mellom disse to systemene i øst og vest er begrenset og går i hovedsak via Karvika. Videre indikerer beregningene at ILA smitte fra Fjellbukt som med 95 % sikkerhet når Rakkeneset, er 100 ganger fortynnet eller mer. Forutsetningen som er satt i modellen for dette resultatet er at lokaliteten i Karvika er i full produksjon med maks MTB. Siden Karvika er brakklagt forventes det at smitteskillet mellom øst og vest er ytterligere styrket. En testing av dette siste vil imidlertid kreve at det kjøres en ytterligere analyse i området. 

Akvaplan-niva rapport Nettverksanalyse Kvænangen