English
English

Film fra feltarbeid polarmåke, Kongsfjorden Svalbard

Foto Oddgeir Sagerup

Film fra feltarbeid polarmåke, Kongsfjorden Svalbard

Foto Oddgeir Sagerup

2. september 2021 nyhet

I sommer var Lovise Pedersen Skogeng (NILU – Norsk institutt for luftforskning), Kjetil Sagerup (Akvaplan-niva) og Geir Wing Gabrielsen (Norsk Polarinstitutt) på feltarbeid i Kongsfjorden på Svalbard. Hovedformålet med oppholdet var datainnsamling til NFR-prosjektet COPE (Integrated Risk Assessment Framework for Evaluating the Combined Impacts of Multiple Pressures on Arctic Ecosystems). Prosjektet skal studere samlede effekter av miljøgifter og klimaendringer.

Kjetil Sagerup, Akvaplan-niva (Foto: Geir Wing Gabrielsen, NPI).

Feltarbeiderne fanget polarmåker i felle og tok blod- og fjærprøver for analyse av miljøgifter og stabile isotoper. Miljøgiftkonsentrasjonene i de innsamlede prøvene inngår i tidsserier for miljøgifter i polarmåker i Kongsfjorden. Disse dataene skal i tillegg brukes til sammenlikning med resultater fra en eksponeringsmodell for miljøgifter både for å evaluere modellen, og for økt kunnskap om disse miljøgiftene i arktiske økosystem. COPE-prosjektet ble utviklet med støtte fra Framsenteret og er finansiert av NFR. NILU er prosjektleder og partnere er Norsk Polarinstitutt, NINA og Akvaplan-niva. Lovise Pedersen Skogeng er doktorgradsstudent på prosjektet.

Kjetil Sagerup fra Akvaplan-niva merker polarmåke (Foto: Geir Wing Gabrielsen, NPI). 

Prøvene fra polarmåkene inngår også i sjøfuglprosjektene MULTISTRESS, SEATRACK og SEAPOP. I prosjektet MULITISTRESS skal en NTNU-student analysere miljøgiftenes effekt på polarmåkens gener. I SEATRACK kartlegges polarmåkenes overvintringsområder, og i SEAPOP overvåkes utviklingen i polarmåkebestanden.