English
English

Digital workshop om erfaringer med bruk av luseskjørt 23. juni

Luseskjørt (Foto: Sintef)

Digital workshop om erfaringer med bruk av luseskjørt 23. juni

Luseskjørt (Foto: Sintef)

7. juni 2021 nyhet

23. juni fra kl 09.00 til 11.00 inviterer FHF og Akvaplan-niva til workshop for å diskutere erfaringer med bruk av luseskjørt samt presentere foreløpige resultater fra prosjektet "Effekt og velferd ved bruk av rensefisk og luseskjørt" (EFFEKTIV). For å få kontroll over lakselus i et langsiktig perspektiv, er det viktig å se på alle virkemidlene i en total bekjempelsesstrategi. I prosjektet vurderer Akvaplan-niva ikke-medikamentelle og forebyggende metoder i kampen mot lus. Hovedformålet med det FHF finansierte prosjektet EFFEKTIV er å dokumentere effekt av og fiskevelferd ved bruk av rensefisk og skjørt, og kombinasjon av disse metodene i lakseoppdrett. Prosjektet omfatter også utarbeidelse av en protokoll for beste praksis ved bruk av rensefisk og luseskjørt gjennom brukerundersøkelser og kartlegging av erfaringer fra stor-skala testing.

Akvaplan-niva har som en del av prosjektet gjennomført intervju av en rekke oppdrettsselskap for lære mer om strategier, driftsrutiner og driftsmessige erfaringer fra bruk av luseskjørt. Fra Akvaplan-niva ledes prosjektet ved Albert Imsland men Bård Harald Worum og Ola Brandshaug fra Akvaplan-niva har vært ansvarlig for denne delen av prosjektet.  Bedriftene som deltok har god spredning, både geografisk og størrelsesmessig. Vi har gjennom intervjurunden fått et interessant innblikk i hvordan de ulike metodene er benyttet for å oppnå best mulig effekt. Fra deltagerne har vi fått konkrete anbefalinger og frarådinger, forslag til strategier og teknologiske løsninger. Vi avdekket også et forbedringspotensial i kommunikasjonen internt i oppdrettsselskapene og mellom selskapene. Vi har møtt veldig mange dyktige fagpersoner, og de har villig delt av sin kunnskap og erfaring. Vi ønsker å favne enda bredere enn det vi gjorde i intervjurunden og inviterer derfor fiskeoppdrettere til en workshop for å diskutere bruk av luseskjørt og tilgrensende tema som fiskevelferd, øvrig teknologi og effekter på det omkringliggende miljø. Basert på intervjurundene og denne workshopen skal det utarbeides en protokoll for beste praksis for bruk av luseskjørt. Vi har samlet foreløpige resultater fra intervjurunden i et notat til vår oppdragsgiver FHF (se under). I workshopen vil vi kort presentere disse foreløpige resultatene. Ved prosjektslutt vil det publiseres en mer omfattende rapport fra prosjektet

Vi håper på godt oppmøte på den digitale workshopen. Vi ønsker spesielt å invitere personer fra den daglige driften på lokalitetene og servicebåtene siden disse har mest direkte erfaring fra installasjon, bruk, vedlikehold og demontering av luseskjørt.

Hovedtema

Innleder

Bedrift og stilling

Luseskjørtets effekt

Øyvind Gjøvåg

Driftsleder, Lerøy Vest AS

Drift av anlegg med skjørt

Harry Andersen

Driftsleder Vesterålen, Eidsfjord Sjøfarm AS

Drift på eksponerte lokaliteter

Rolf Pedersen

Operativ støtte, Salmar Nord AS

Luseskjørtet i andre operasjoner

Roger Eiternes

Produksjonssjef, Midtnorsk Havbruk AS

Den digitale workshopen vil foregå i Microsoft Teams og ledes av Kjell Maroni, fagsjef havbruk ved FHF. Arrangementet er delt inn i fire tema som hver har en innleder. Etter innledningen åpner vi opp for spørsmål, innspill og diskusjoner. Det vil være mulig å ta ordet via Teams funksjon eller sende inn kommentarer i møtets "chat-felt". Spørsmål, kommentarer, presiseringer og gjerne bilder/illustrasjoner kan også sendes til Akvaplan-niva før, under og etter arrangementet. Send da til Bård Worum på epost bhw@akvaplan.niva.no. Deltakelse på workshopen er gratis. Påmelding her: https://events.provisoevent.no...

Akvaplan-niva Notat til FHF_Foreløpige observasjoner og hovedfunn.pdf
Les mer

EFFEKTIV

2019 – 2022