English
English

Boblegardin - utsikt til redusert støy ved undervannssprengning

Foto: Kystverket

Boblegardin - utsikt til redusert støy ved undervannssprengning

Foto: Kystverket

8. april 2020 nyhet

Bobler mot støy

Sprenging på sjøbunn medfører støy som kan ha negative miljøeffekter. Kystverket har derfor igangsatt et arbeid for å undersøke metoder for å redusere støy i forbindelse med undervannssprengninger. Kystverket engasjerte Akvaplan-niva AS og Quiet-Oceans SAS (Frankrike) til å gjennomføre en analyse av støyspredning ved sprengninger under vann, samt evaluere effekten av boblegardin som avbøtende tiltak. Boblegardinen ble levert av NUVA AB. Gjennom utplasseringer av akustiske målesonder både foran og bak boblegardinen var det mulig å måle effekten av denne som avbøtende tiltak for å redusere utbredelse og nivå av støy i vannmassene. Boblegardinen er konstruert ved hjelp av et langt PE-rør som plasseres ut på sjøbunnen. Røret er tilkoblet en kompressor som kontinuerlig forsyner røret med trykkluft. Luft som strømmer ut gjennom perforeringer i røret, bestående av 1 mm store hull, sørger for en «vegg» av bobler i vannsøylen. Denne bobleveggen begrenser trykkpulsene fra sprengningen fra å forplante seg videre i sjøen ved at trykkpulsen dempes når den passerer luftboblene.

Prosjektet "Innseiling Ålesund"

I prosjektet "Innseiling Ålesund" ble flere grunner i havnebassenget i Ålesund fjernet for å få en sikrere og mer effektiv innseiling. Testene som ble gjennomført høsten 2019 i forbindelse med "Innseiling Ålesund-prosjektet", viste at en boblegardin på 300 meters avstand reduserte undervannstøyen ved sprengning av sjøbunn med opptil 32 dB.

De undervannsakustiske målingene i Ålesund ble utført i perioden 3. til 5. september 2019. I løpet av denne perioden ble det gjennomført sju sprengninger i forskjellige konfigurasjoner med ulike ladninger av dynamitt i størrelsesorden 411 til 1715 kg.Ved fem av sprengningene var det satt ut en boblegardin ca. 300 meter fra sprengningsstedet for å undersøke dennes effekt som støydempende tiltak. Effekten av boblegardinen ble testet i både ringformet og rettlinjet konfigurasjon, skriver Kystverket i en nyhetsmelding.

Målingene av undervannsakustikk ble utført med fire akustiske opptakssystemer som registrerte støy på ulike steder i en distanse som varierte fra omtrent 280 til 2500 meter fra sprengningsstedet. Målerne var satt opp slik at de kunne måle både de lave nivåene av omgivelsesstøy og de høye nivåer av støy fra eksplosjonene.

Prosjektet "Båtsfjord havn"

Prosjektet i Aspevågen anses som en videreføring av prosjektet "Båtsfjord havn" som Akvaplan-niva og Quiet-Oceans gjennomførte for Kystverket i 2018. I prosjektet i Båtsfjord Havn ble det også gjennomført undervannsakustiske målinger i forbindelse med undervannssprengninger. Hensikten med målingene var å studere støynivået i fjorden under sprengningene og vurdere dette i lys av mulige konsekvenser for marint liv, inkludert torsk som ble holdt i et «torskehotell» omtrent 900 meter unna sprengningspunktet.

Prosessen videre

Kystverket planlegger nå å ta dette arbeidet videre gjennom å anvende resultatene fra de to prosjektene til å simulere fremtidige sprengningsarbeider. Dette for å undersøke om kvantifiseringen er sammenfallende med faktiske målinger.

Rapport fra de to prosjektene:

https://www.mynewsdesk.com/no/...

https://www.mynewsdesk.com/no/...

Også link til lydfiler. lydfil fra sprengning D3 5.sept kl 15.29. R1 er mellom sprengningssted og boblegardin, mens R2 er bak boblegardinen. For R2 er sprengningen kun så vidt hørbar.

APN 2018 rapport - undervannsstøy ved sprengninger
APN rapport 2019 -Aspevågen støymålinger