English
English
Denne siden finnes bare på engelsk

​Akvaplan-niva on Nansen Legacy cruise in Russian waters

R/V Dalnie Zelentsy (Photo: MMB).

​Akvaplan-niva on Nansen Legacy cruise in Russian waters

R/V Dalnie Zelentsy (Photo: MMB).

18. oktober 2019 nyhet

In October 2019, Vladimir Savinov, a researcher at Akvaplan-niva (APN), will be among the scientific crew on the R/V Dalnie Zelentsy, a 55 m Russian ship conducting monitoring surveys in the eastern Barents Sea. Through a collaborative agreement between the Murmansk Marine Biological Institute (MMBI) and APN, Savinov will sample sediments, zooplankton, fish, and seawater for use by several Nansen Legacy researchers. The cruise track allows valuable complementary spatial coverage of the northern Barents Sea, expanding sampling domains to the northeastern regions rarely available to Norwegian researchers.

Russian researchers have been sampling the eastern Barents Sea for over a hundred years, and their knowledge of the system is extensive. MMBI has also been a key player fisheries research and fisheries-related monitoring programs. Therefore, collaboration through this cruise and other related projects will be extremely valuable for achieving Norwegian research objectives.

Samples collected on this cruise, taking place within a few weeks of the second Nansen Legacy seasonal expedition, will broaden the regional perspective of questions raised by Nansen Legacy researchers. This will aid in reaching the project goals of improved understanding and management of the changing communities and processes of the northern Barents Sea and adjacent Arctic Ocean.

Sissel Jentoft from the University of Oslo notes how this opportunity contributes to her Nansen Legacy work. "Our overall goal is to investigate the roles of spatio-temporal population structure and possible local adaptations in three key fish in the northern Barents Sea ecosystem: the Atlantic cod, capelin and polar cod. Getting access to samples from the eastern side of the Barents Sea – in addition to those that we sample ourselves as part of the Nansen Legacy cruises – enables us to fully investigate the potential sup-population structure(s) for these species throughout their distribution in this region. Further, these samples will be of importance for a more detailed assessment of signatures of directional selection, i.e. identifying how the different sub-populations respond to e.g. warming of the Arctic oceans."

IN NORWEGIAN

Arven etter Nansen skal samle prøver i Russisk sone

Fra midten av oktober 2019 vil Akvaplan-niva forsker Vladimir Savinov være en av forskerne ombord i det russiske forskningsfartøyet Dalnie Zelentsy, som utfører overvåkningstokt i det østlige Barentshavet. Gjennom et samarbeid mellom Murmansk Marinbiologiske Institutt (MMBI) og Akvaplan-niva skal Savinov ta prøver fra bunnsediment, dyreplankton, fisk og sjøvann, prøver som så skal benyttes av flere forskere i Arven etter Nansen. Toktruta vil muliggjøre en dekning som er komplementær til det området som dekkes av Arven etter Nansen toktene, ved å utvide prøvetakingsområdet til den nordøstlige regionen av Barentshavet, som sjelden er tilgjengelig for norske forskere.

Russiske forskere har tatt prøver i det østlige Barentshavet i over hundre år, og har stor kunnskap om dette systemet. MMBI har også hatt en nøkkelrolle i fiskeriforskning og fiskerirelaterte overvåkingsprogram i Russland. Derfor er samarbeidet gjennom dette og andre relaterte prosjekter ekstremt verdifullt for å nå også norske forskningsmål.

Prøvetakingen under dette toktet skjer bare noen uker etter det andre sesongtoktet i regi av Arven etter Nansen, og vil dermed kunne utvide det regionale perspektivet for de vitenskapelige spørsmålene som Arven etter Nansen forskerne jobber med. Dette vil bidra til målsetninger i prosjektet om økt forståelse for de marine samfunns- og prosessendringene som pågår, og om en bedre forvaltning av det nordlige Barentshavet og Polhavet.

Sissel Jentoft fra Universitetet i Oslo kommenterer hvordan denne muligheten bidrar til hennes arbeid i Arven etter Nansen. «Vårt overordnede mål er å undersøke de romlige og tidsmessige populasjonsstrukturene, samt mulige lokale tilpasninger, hos tre nøkkelarter av fisk: Atlantisk torsk, lodde og polartorsk. Å få tilgang til prøver fra den østlige delen av Barentshavet - i tillegg til prøvene vi samler inn som en del av toktene til Arven etter Nansen- gjør det mulig å studere eventuelle underpopulasjonsstrukturer for disse artene over hele deres utbredelsesområde i denne regionen. I tillegg vil disse prøvene være viktige for en mer detaljert vurdering av signaturer for retningsseleksjon, det vil si å identifisere hvordan de ulike underpopulasjonene reagerer på den klimatiske oppvarmingen av havet, for eksempel.»

Toktplan for det russiske toktet i oktober 2019 (lyserøde linjer), som har avgang fra Murmansk og avlossing i Longyearbyen, Svalbard. Den blå boksen indikerer plasseringen av Arven etter Nansen-transektene.