English

De blå næringene – en drivkraft i det grønne skiftet

Foto: Sanna Matsson/Akvaplan-niva

De blå næringene – en drivkraft i det grønne skiftet

Foto: Sanna Matsson/Akvaplan-niva

2. mai 2022 nyhet

Kronikk av: Merete N. Kristiansen, administrerende direktør Akvaplan-niva, Øyvind Fylling Jensen, administrerende direktør Nofima, Dag Rune Olsen, rektor UiT Norges arktiske universitet, Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet

Nord-Norge er en landsdel som bugner av råvarer og som kan bidra til at Norge når klimamålene gjennom å utvikle ny bærekraftig næringsaktivitet i havet. Initiativene og skaperkraften for et taktskifte i de blå næringene er enorme, men det blir stadig tydeligere at mangelen på arbeidskraft kan hindre den positive utviklingen. Har politikerne vilje og gjennomføringskraft til å bidra til det blå skiftet og dermed demme opp for fraflyttingen og skape nye verdier i nord?

Svaret på dette kan vi få fredag 6. mai. Da møtes næringsliv, forvaltning, forskere og politikere på scenen i Framsenteret i Tromsø.

I fjor høst tok Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet og forskningsinstituttene Akvaplan-niva og Nofima initiativ til prosjektet «Blått i nord». Et prosjekt for å samle de blå kreftene for økt verdiskaping i nord. Nordlandsforskning og NIVA er også med på laget.

Det har lenge vært kjent at Nord-Norge de siste årene har opplevd netto fraflytting, og at landsdelen mister verdifull kompetanse. Utdanningsnivået er lavere enn i resten av landet og forskningsaktiviteten er lavere. Både tap av kunnskapsbaserte arbeidsplasser og utarming av distriktene kan fort bli resultat av de negative flyttestrømmene.

Utfordringene er belyst i tidligere Stortingsmeldinger, regionale analyser og rapporter fra Forskningsrådet. Med dette som bakgrunn har initiativtakerne med representanter fra forskning og utdanning sendt innspill til Hurdals-plattformen. Kan en forent innsats fra universitetene og forskningsinstituttene i nord bidra til å snu trenden?

Nå har Støre-regjeringen styrt landet et drøyt halvår, og de har vært krystallklare på at det skal satset mer i nord og mer i distriktene, men så langt er det få konkrete initiativ. Hva er planen videre for det blå skiftet i nord? Er det andre signaler enn det Solberg-regjeringen la fram i Nordområdemeldingen – «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord» (Meld. St. 9 (2020–2021)? Meldingen viser til mulighetsrommet som ligger innenfor områdene fiskeri og havbruk, forskning, utdanning, næringsliv og offentlig forvaltning sett i et klima- og bærekraftperspektiv.

Initiativtakerne håper å få politiske signaler om dette når seminaret Blått i nord arrangeres 6. mai. Heatet med politikerne er sterkt. Statssekretær Vidar Ulriksen fra Nærings- og fiskeridepartementet innleder. Det hele rundes av med innspill fra blant annet Erlend Svartdal Bøe (H), Ivar B Prestbakmo (Sp) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

På scenen skal også representanter for næringene og forvaltningen ta plass. Hvilke fremtidsperspektiver tegner næringene? Tror de på mulighetene og landsdelen? Hva mener forvaltningen om det grønne skiftet i nord, og hvordan kan blå sektor spille en viktig rolle? Er det gjennomførbart?

Seminaret, som er åpent for alle, tar for seg to hovedtema i det blåskiftet; Oppdrettstorsk og tare.

Nofima skal snart legge fram en rapport for tar for seg utviklingen av oppdrettstorsk 20 år etter at avlsprogrammet startet. Kjøpergrupper i Europa etterspør fersk norsk torsk av god kvalitet året rundt. Kongen av torsk, skreien, kan vi bare levere de første månedene av året. Kan oppdrettstorsken være arten som sikrer markedet med jevn kvalitet og sikker leveranse resten av året? Det er ikke unison enighet i næringen på dette området.

Interessen omkring tang og tare er stor. Et nytt nasjonalt algenettverk, Norwegian Seaweed Association, er i ferd med å bygges opp. Kan det bli en milliardindustri i nord? De første bedriftene er godt i gang og produkter har allerede vært på markedet i flere år. Produsentene legger fram deres fremtidsvisjoner på seminaret. Er det gull alt som glitrer i havet? Universitets- og instituttsektoren i nord står klar til felles innsats for mer blå verdiskaping i samarbeid med næringslivet. Med på laget må vi ha politikere og forvaltningen.

Vi mener at det må et felles nasjonalt løft til dersom vi skal lykkes med å skape helt nye verdikjeder av de nye oppdrettsartene slik Norge har gjort med laks. Et slikt løft vil gi både landsdelen og nasjonen ny optimisme og skape nye arbeidsplasser. De utålmodige venter på det blå skiftet. Vi har allerede tatt sats og vil gjøre vår del for at dette skal lykkes!

Kronikken er også publisert på Nordnorsk debatt: https://www.nordnorskdebatt.no...

Merete Kristiansen
Administrerende direktør
Ledelse
Tromsø