Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Rapporten om laksefiskers vandring i Bøkfjorden og Neidenfjorden

Akvaplan-niva har publisert en rapport om laksefisker vandring i Bøkfjorden og Neidenfjord. Studien er gjennomførtpå oppdrag fra Sør-Varanger kommune, Sydvaranger Gruve AS og Norterminal.

Neidenfjorden og Bøkfjorden er etablert som nasjonal laksefjord for vern omlaksebestanden i Neidenelva. Flere større utbyggingsprosjekter samt økt deponering av gruveavgang er planlagt i tilknytning til den nasjonale laksefjorden.

I 2013 startet et telemetri prosjekt for å øke kunnskapen om anadrome laksefiskers vandringer. Prosjektet ble videreført i 2014 og det ble merket 93 voksne laksefisk og 104 laksesmolt fra Neidenelva, Sandneselva og Braselva. Det ble totalt merket 24 voksen laks i Neidenelva og resultatene viste at 83% av den merkede voksne laksen vandret ut av fjordsystemet i perioden 19. mai – 29. juni. Laksen vandret raskt (15 timer) ut Kjøfjorden (65%) og Bøkfjorden (35%).

Totalt 21 sjørøyer ble merket i Braselva. Sjørøya opphold seg i all hovedsak de ytterste delene av Kjøfjorden og i nærheten av Braselva de dagene de var i sjøen (snitt på 32 dager).

Det ble merket 28 voksen sjøørret fra Neidenelva og 19 voksen sjøørret fra Sandneselva. Det var stor variasjon i vandringsatferd for sjøørret. Sjøørret fra Neidenelva ble registrert i alle deler av studieområdet med unntak av Langfjorden, mens hovedandelen (81%) av sjøørreten merket i Sandneselva aldri forlot de indre delene av Langfjorden.

Det ble merket totalt 75 laksesmolt i Neidenelva hvorav 40% vandret ut i sjøen. I hovedsak all smolt merket i Neidenelva vandret raskt (29 timer) ut Kjøfjorden og kun en smolt ble registrert i Korsfjorden. Det ble merket 28 laksesmolt i Sandneselva. Smolten oppholdt seg i en lengre periode (opptil 24 dager) inne i selve Langfjorden før de vandret ut Bøkfjorden.

Denne grunnlagsundersøkelsen gir mye ny informasjon om anadrome laksefiskers vandringer og områdebruk i den nasjonale laksefjorden. For å øke kunnskapsnivået ytterligere anbefales at man også i 2015 og 2016 gjennomfører oppfølgende undersøkelser av den allerede merkede fisken. Finansiering for 2015 er allerede godkjent.

nyhet publisert 2015-06-15