Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Unikt verktøy for modellering av smittespredning mellom oppdrettslokaliteter

Opplæringsvideo -simulering av smittespredning

Unikt verktøy for modellering av smittespredning mellom oppdrettslokaliteter

Opplæringsvideo -simulering av smittespredning

30 January 2019 news

Akvaplan-niva har utarbeidet en unik kartløsning for Troms og Finnmark fylke (kart.akvaplan.niva.no/os), (www.havstraum.no) Troms fylke ble modellert med en havstrømmodell som heter ROMS. Denne ble kjørt for årene 2010 og 2011. For Finnmark fylke anvendte vi FVCOM-modellen. Denne ble det kjørt for 2013.

I denne kartløsningen kan brukeren enkelt lese ut oseanografiske parametere og ulike typer smitte fra anlegg. Kartverktøyet kan også brukes til å måle opp avstander, finne anlegg ut ifra koordinater og man kan velge ulike bakgrunnskart.

De oseanografiske parameterene som kan studeres i kartet er temperatur (°C), saltholdighet (psu), strømhastighet (cm/s), bølgestatistikk og tidevannsanalyse. Her kan man velge hvilket som helst punkt i kartet og få ut verdier for disse. Figurene viser modellerte måneds verdier. Man kan i tillegg velge mellom flere ulike dyp, 5 meter, 15 meter, 30 meter, 50 meter samt overflatelaget og bunnlaget på valgt punkt i kartet.

Link til opplæringsvideo nederst i saken.