Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Økt bærekraft i reiselivet

Boenheten til selskapet Nature Compact Living anvender fornybar energi (Foto: Nature Compact Living)

Økt bærekraft i reiselivet

Boenheten til selskapet Nature Compact Living anvender fornybar energi (Foto: Nature Compact Living)

13 August 2020 news

Kan et mobilt overnattingskonsept bidra til økt miljømessig bærekraft og redusert økonomisk risiko innen naturbasert reiseliv? Dette er nå utredet av forskere i samarbeid med bedrifter i reiselivsnæringen.

Korona-pandemien har med all tydelighet vist at reiselivsnæringen er sårbar. Dette gjelder spesielt for aktører som er avhengig av internasjonale gjester og for destinasjoner utenfor byene hvor det er utfordrende å oppnå lønnsomhet i investeringer pga. lavere besøksvolum. Reiselivsnæringen har også før korona slitt med å skape helårstrafikk og med det lønnsom drift. Parallelt med dette så er det, både før og etter korona, et økende fokus på at turister bidrar til vegetasjons-slitasje og at de beslaglegger friluftsområder som er populære blant lokalbefolkningen. Det er også et økende fokus på at altfor mange turister på et sted kan bidra til "people pollution" som reduserer kvaliteten på turistopplevelsen. Kan et mobilt overnattingskonsept bidra til å løse noen av disse utfordringene i reiselivet?

Prosjektet Mobile Moods

Akvaplan-niva har nylig avsluttet prosjektet "Mobile Moods", finansiert av Norges Forskningsråd og prosjektpartnerne Arctic-365, LofotenMat, Lofoten Matpark, Fjærland Fjordstue Hotel, Proneo, Hvitserk of Norway og Fjord Norge. FoU-institusjonene NIKU og Vestlandsforskning deltok også. I prosjektet har vi utredet et konsept for mobile enheter som kan plasseres midlertidig i områder hvor en permanent bygningsmasse ikke er økonomisk eller miljømessig hensiktsmessig og heller ikke tjenlig ut fra hensyn til lokalbefolkningen. Konseptet kan også anvendes til å spre trafikk i sesonger med høyt volum og for å utvikle reiselivet i nye destinasjoner som mangler unike overnattings-tilbud. Vi mener at et mobilt overnattingskonsept kan bidra til å redusere den økonomiske risikoen for reiselivaktører.

Dersom vi gjennom unike overnattingstilbud kan lykkes i å tiltrekke oss de turistene som har høy betalingsvillighet, så kan vi tjene mer per turist samtidig som vi unngår volum-belastninger. I tillegg kan mobile enheter flyttes eller selges til andre formål i nedgangstider for reiselivet, slik som vi ser nå med korona. Mange Norges-turister som ønsker å oppleve vår vakre natur har også en interesse for Nordisk design og arkitektur. I tillegg er de i økende grad opptatt av miljømessig bærekraft. I prosjektet har vi derfor hatt som utgangspunkt at de mobile enhetene bør være av høy arkitektonisk/designmessig kvalitet, bygges med bærekraftige materialer, transporteres på en bærekraftig måte og ikke belaste naturmiljø eller kulturminner der de blir plassert.

Resultater 

Midtveis i prosjektet knyttet vi kontakt med selskapet Nature Compact Living. Selskapet hadde på dette tidspunkt utviklet en prototype på en mobil boenhet som svarte til funn i to spørreundersøkelser gjennomført i vårt prosjekt. Gjennom samarbeidet med dette selskapet har vi bidratt til utviklingen av deres prototype boenhet NCL 20, laget et miljøregnskap for denne boenheten samt utarbeidet ulike forretningsmodeller. Miljøregnskapet viste at transporten internt i Norge fra ulike destinasjoner kan representere et høyt klimaavtrykk. Dette vil imidlertid variere med type transportmiddel og antall forflytninger i enhetens levetid. Vi har også ved en nøye gjennomgang av regelverket for midlertidig plassering av slike boenheter, bidratt med kunnskap til reiselivsaktører som ønsker å satse på et slikt konsept. Med tanke på regelverk så fant vi at en såkalt "midlertidig plassering" kan gjelde i alt fra to måneder til to år, forutsatt at man unngår områder med vernestatus, har tillatelse fra grunneier og at tiltaket er i tråd med kommunale reguleringsplaner.

Forskningsaktivitet 

Vi benyttet Tjenestedesign i arbeidet med å utvikle ideen for konseptet. Tjenestedesign-prosessen var arrangert av Nordnorsk Design og Arkitektursenter (NODA). Vi gjennomførte som nevnt også to spørreundersøkelser, en til reiselivsnæringen og en til turister. Ut fra disse undersøkelsene utarbeidet vi kriterier for en overnattingsenhet. Prosjektbudsjettet åpnet ikke for design eller bygging av et eget konsept. Etter utarbeidelsen av en krav-spek startet vi derfor opp søk i markedet for å identifisere en allerede produsert mobil enhet som vi kunne gå videre med i prosjektet. Dette inkluderte også undersøkelser av ulike tekniske løsninger for å oppnå størst mulig fleksibilitet i konseptet. Vi ønsket i utgangspunktet å gå videre med en såkalt off-grid løsning som innebærer at man ikke er avhengig av tilkobling til offentlig vann- og kloakksystem. Til tross for at boenhetene til Nature Compact Living p.t. ikke har utviklet en slik løsning så valgte vi altså å gå videre med deres prototype. Resultatene fra prosjektet er fremstilt i en rapport som er tilgjengelig via Akvaplan-niva sin hjemmeside.

Hva skjer videre?

Vi er takknemlig for det gode samarbeidet med selskapet Nature Compact Living fordi dette ga oss et konkret bygg som vi kunne ta utgangspunkt i gjennomføringen av sentrale forskningsoppgaver i prosjektet. Samtidig så vet vi at selskapet er fornøyd med det kunnskapsgrunnlaget som de har fått via vårt prosjekt. Vi håper også at reiselivsnæringen, i en korona-tid hvor det kan være vanskelig å holde motet opp, kan bli inspirert til ny dyst ut fra våre forslag til forretningsmodeller. Det er ikke lett å omsette forskning til innovasjon og økt verdiskaping, men kanskje kan Mobile Moods bidra til å "keep the moods up" i en krevende tid for reiselivet? Vi håper det.

Link til rapport: https://www.mynewsdesk.com/no/akvaplan-niva/documents/sluttrapport-fra-prosjektet-mobile-moods-99017

Sluttrapport fra prosjektet Mobile Moods