This page is only available in Norwegian

Publikasjon om marine bunndyr utenfor Grønland

Sortering på dekk av marine bunndyr og bunnfisk som er blitt tatt opp ved hjelp av redskapet Agassiz-trål. Store mengder av slagnestjernen (Ophiopleura borealis på sorteringsbordet (Foto: Torger Grytå).

Publikasjon om marine bunndyr utenfor Grønland

Sortering på dekk av marine bunndyr og bunnfisk som er blitt tatt opp ved hjelp av redskapet Agassiz-trål. Store mengder av slagnestjernen (Ophiopleura borealis på sorteringsbordet (Foto: Torger Grytå).

13 October 2020 news

Rosalyn Fredriksen (Akvaplan-niva) gjennomførte i 2018 en mastergrad på basis av data om marine bunndyr fra to tokt i forskningsprogrammet TUNU (se mer info om TUNU nederst i artikkelen). Rosalyn er også førsteforfatter på en artikkel i Polar Biology om marine bunndyr fra TUNU-toktene. Lars-Henrik Larsen (også Akvaplan-niva) deltok i TUNU-programmet sitt sjette tokt til Nordøst-Grønland og har også bidratt inn i arbeidet med forskningsartikkelen. "Epibenthic megafauna communities in Northeast Greenland vary across coastal, continental shelf and slope habitats" (https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-0....

Området Øst-Grønland er sjeldent besøkt av mennesker, da det er stort sett dekket av hav-is ca. ti måneder av året. Med en gjennomsnittlig statistikk som viser at den arktiske havisen har trukket seg tilbake i løpet av de siste årene, har gjort det enklere å utføre forskning og prøvetaking. Det er blant annet hentet prøver fra 1000 meters vanndyp. 

Studien som presenteres i artikkelen ved Fredriksen et al. viser at arters utbredelse ved Øst-Grønland er stort sett styrt av miljømessige faktorer som dybde, temperatur og salinitet. Dette arbeidet har bidratt til kartlegging og registrering av marine bunndyrs utbredelse og bunndyrsamfunn i tillegg til at identifisering av mer varmekjære arter i Arktiske farvann (f. eks dypvannsreken Pandalus borealis).

Foto: Marine bunndyr som er tatt opp av Agassiz-trål og man ser tydelig at slangestjernen Ophiopleura borealis er dominerende. O.borealis er en typisk art å finne i arktiske og kaldere farvann. (Foto: Erik Bonsdorff, Åbo Akademi Universitet)
Mer om forskningsprogrammet TUNU:

Forskningsprogrammet TUNU har siden 2002 vært ledet av UiT Norges arktiske Universitet ved Jørgen Schou Christiansen. Programnavnet har sitt utspring fra ordet "TUNU" som på Grønlandsk betyr "Øst-Grønland". Til nå har TUNU-programmet gjennomført sju tokt i Grønlandsområdene og det åttende toktet er planlagt i 2021. Hovedfokuset i programmet er kartlegging av artsdiversitet og artsutbredelse for arktisk bunnfisk. Bunnfisk er her definert som fiskearter som helt- eller delvis er tilknyttet havbunnen. Programmets registrering av artsutbredelsene fra Nordøst-Grønland har gitt viktige bidrag til Arktisk Råd arbeidsgruppe CAFF sine rapporter om arktiske fiskearters utbredelse.

  • prior employee