English
English

Tekniske tjenester akvakultur

Tekniske tjenester akvakultur

Akvaplan-niva er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020 for inspeksjon av flytende oppdrettsanlegg i henhold til NS 9415 og tilbyr lokalitetsundersøkelser og inspeksjon av anlegg før utstedelse av anleggssertifikat.
LokalitetsundersøkelseEn lokalitetsundersøkelse leder til fastsettelsen av dimensjonerende verdier for bølgehøyder, strømforhold og andre relevante miljøkrefter på en oppdrettslokalitet. Resultatene av denne undersøkelsen utgjør lokalitetsrapporten. Dette er den viktigste rapporten for videre arbeid med krav som stilles i NYTEK23-forskriften og som setter rammer for bruk og dimensjonering av teknisk utstyr. Lokalitetsrapporter fra Akvaplan-niva inneholder påkrevd og relevant informasjon om miljøforhold på en lokalitet.
Anleggssertifikat

Et anleggssertifikat utstedes av et akkreditert inspeksjonsorgan og er en bekreftelse på at et flytende oppdrettsanlegg tilfredsstiller kravene i NYTEK23-forskriften og NS 9415:2009. Gjennom vår akkreditering INSP 013 innehar Akvaplan-niva den nødvendige kompetanse til å utstede anleggssertifikat.

Et anleggssertifikat utstedes for fem år. Før et anleggssertifikat kan utstedes vil Akvaplan-niva foreta en gjennomgang av lokalitetsrapport, oppdretters dokumenter, inspisere anlegget og sjekke for avvik.

Et anleggssertifikat beskriver det flytende akvakulturanleggets nåværende og fremtidige konfigurasjon. Anleggets konfigurasjon beskrives i form av fortøyning, flåte, flytekrage, not og ekstrautstyr. Dersom det gjennomføres endringer ut over beskrivelser gitt i anleggssertifikatet, må sertifikatet oppdateres. Den endrede delen av anlegget kan ikke tas i bruk før nytt anleggssertifikat er innhentet.

Følgende dokumentasjon må foreligge før et anleggssertifikat kan utstedes:

  • Fortøyningsanalyse som er I samsvar med installasjon på lokalitet
  • Kart over fortøyningen
  • Oversikt over fortøyningens konstruksjonsdeler
  • Fortøyningsrapport etter utlegginsarbeidet
  • Fortøyningsinspeksjonrapport (ROV-inspeksjon)
  • Produktsertifikat for hovedkomponentene/hovedkomponentbevis
  • Brukerhåndbøker for hovedkomponenter og ekstrautstyr