Norsk
This page is only available in Norwegian

KRABBESATELITT (2023 – 2026)

Snøkrabbe

KRABBESATELITT (2023 – 2026)

Snøkrabbe

Full tittel: Satellittmerking for bedre fangst av snøkrabber

Sammendrag: Snøkrabben i Barentshavet er en verdifull ressurs for de norske fiskeriene. Siden snøkrabben relativt nylig etablerte seg i Barentshavet, er kunnskapen om artens områdeutnyttelse og vandringsadferd i dette havområdet begrenset. Fiskerne bruker derfor mye tid og ressurser, på å lete etter områder med tette ansamlinger av snøkrabber. Dette medfører et stort forbruk av drivstoff, og derfor store utslipp av klimagasser som CO2. Det er derfor viktig, både i et bedriftsøkonomi- og klimaperspektiv å utvikle mer presise letemetoder for å kunne høste snøkrabben mer effektivt. I prosjektet skal teamet merke snøkrabber med satellittmerker av typen Pop-up Satellite Archival Tags (PSAT) for å modellere krabbenes habitatbruk, vandringsmønster og aktivitetsnivå. Dette prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med NOFIMA, UiT og fiskerbåtrederiet Chrisma AS, som opererer snøkrabbebåten Tromsbas. Ny kunnskap generert i KRABBESATELITT vil bidra til å effektivisere krabbefisket, og dermed redusere ressursbruk (tidsbruk, drivstoff) og miljøavtrykk.

Partnere: Nofima, UiT Norges Arktiske Universitet, Chrisma AS

Finansiering: Troms og Finnmark Fylkeskommune (RFF Arktis)

Prosjektleder: Jenny Jensen og Benjamin Merkel

  • Scientist
    Ecosystems
    Alta
    prior employee