Norsk
This page is only available in Norwegian

GLIDER (2016 – 2023)

3D visualization GLIDER

GLIDER (2016 – 2023)

3D visualization GLIDER

GLIDER I

Første fase av prosjektet "GLIDER – Unmanned Ocean Exploration" ble finansiert av Norges Forskningsråd (DEMO2000) og ConocoPhillips Norge (perioden 2016-2019). Fase II av prosjektet er finansiert av ConocoPhillips (perioden 2020-2023). Akvaplan-niva leder prosjektet hvor formålet er å samle inn havdata ved hjelp av ubemannede autonome glidere utstyrt med en rekke sensorer for observasjoner av meteorologiske, oseanografiske, biologiske og kjemiske variable.

Prosjektet skal utvikle et system for fremstilling og forvaltning av datamaterialet som kan skreddersys sluttbrukeres behov, enten dette er petroleumsnæringen, fiskerinæringen, akvakulturnæringen eller gruvenæringen, offentlige myndigheter eller forsknings-sektoren. Målet er å tilby grunnlagsdata for operasjonskonsesjoner, og profesjonelle løsninger for industrier og andre miljøer som opererer i marine områder, samt å øke kunnskapsnivået om det marine økosystemets struktur og funksjon. Sist men ikke minst vil data innsamlet gjennom prosjektet kunne anvendes som data til forbedring av eksisterende økologiske-, havstrøms- og meteorologiske modeller.

Fase I av prosjektet hadde følgende målsettinger: 1) identifisere og koble aktuelle sensorer og plattformer, utvikle en e-infrastruktur for databehandling og lagring 2) teste plattformene og sensorer 3) teste effektiviteten til gliderne for innsamling av biologiske og fysiske høyoppløselige data for økt økosystemforståelse.

GLIDER II

Fase II av prosjektet har følgende målsettinger 1) øke kunnskap om effekten av seismikk og utslipp av produsert vann fra Ekofisk feltet på et utvalg marine arter i Nordsjøen og 2) videreutvikle konseptet til et operasjonelt system for å kunne tilby profesjonelle tjenester for det forsknings- og næringsaktører.

Partnere i prosjektet er Meteorologisk Institutt, Norsk Institutt for Vannforskning, UiT Norges arktiske universitet, Nord Universitet, Kongsberg Maritime, SIMRAD, Maritime Robotics, Offshore Sensing AS, NORCE og Aanderaa.

  • Senior Scientist / Manager Digital Solutions

  • Outreach