Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

"With LICEens to kill" - rognkjeks som rensefisk i oppdrett

Fra venstre: Torkel Larsen (Lumarine) Ken-Ståle Lundberg (Senja Akvakultursenter) Peter Hovgaard (Fjord Forsk Sogn) Eva Andersson og Birgitta Norberg (HI) Sigurd Olav Stefansson (UiB) Bak: Thor Magne Jonassen, Albert Imsland, Thor Arne Hangstad (APN)

"With LICEens to kill" - rognkjeks som rensefisk i oppdrett

Fra venstre: Torkel Larsen (Lumarine) Ken-Ståle Lundberg (Senja Akvakultursenter) Peter Hovgaard (Fjord Forsk Sogn) Eva Andersson og Birgitta Norberg (HI) Sigurd Olav Stefansson (UiB) Bak: Thor Magne Jonassen, Albert Imsland, Thor Arne Hangstad (APN)

10 September 2017 news

Denne uken var det oppstartsmøte for prosjektet STAMINA hvor det skal forskes på kjønnsmodning hos rognkjeks med tanke på årstidsuavhengig intensiv produksjon. Prosjektet er et fire-årig innovasjonsprosjekt i næringslivet finansiert av programmet Havbruk2 i Norges Forskningsråd. Prosjektansvarlig er Senja Akvakultursenter og prosjektleder er Albert K. D. Imsland fra Akvaplan-niva.

Bakgrunn

Interessen for å bruke rognkjeks som rensefisk for laks i oppdrett har økt sterkt de siste par årene. Bakgrunnen for dette er at de første livsstadiene hos rognkjeks er enklere å kontrollere enn hos andre rensefiskarter og at rognkjeksen er aktiv som lusespiser ved lavere temperaturer enn leppefisk og derfor egner seg bedre som rensefisk i nord.

Oppdrett av rognkjeks startet opp først i 2011, og det har siden vært en stadig etablering av nye produksjonsanlegg for å dekke etterspørselen. I dag antas det at det er mellom 15 og 20 kommersielle aktører som produserer rognkjeks for salg. En forventer at produksjonen av rognkjeks vil bli nærmere 20 millioner individer i 2016, en dobling fra 2015. Behovet for rognkjeks forventes å fortsette å øke bl.a. som følge av nye krav til grønne konsesjoner og økt resistensproblematikk i Nord-Norge.

Oppnådde resultater i små-skala merdforsøk med laks og rognkjeks viser helt klart at rognkjeks har stort potensial som lusespiser og kan oppnå opp mot 97 % avlusing av voksne hunnlus på laks. Det har imidlertid vist seg at stamfiskhold og produksjon av rogn og melke kan være utfordrende og krever bedre forståelse av de grunnleggende mekanismene som ligger bak kjønnsmodning hos arten.

Ved å kontrollere reproduksjonssyklusen til rognkjeks kan man oppnå en helårlig egg og yngel produksjon og dermed produsere rognkjeks som er optimalisert i smoltutsettene som i dag skjer i 11 av årets 12 måneder. Dette prosjektet har som mål å kartlegge de biologiske mekanismene som styrer rognkjeksens reproduksjonssyklus.

Det overordnete målet for prosjektet er å etablere årstidsuavhengig intensiv produksjon av rognkjeks gjennom utviklingen av gode og forutsigbare metoder for styrt reproduksjon og velferdsdrevet stamfiskhold gjennom grunnleggende forståelse av kjønnsmodningsutviklingen og interaksjon med stress og miljø.

Prosjektpartnere

  • Senja Akvakultursenter, Tromsø (prosjektansvarlig, Ken-Ståle Lindberg)

I samarbeid med:

  • Lumarine AS (v. Torkil Larsen)
  • Fjord Forsk Sogn AS (v. Peter Hovgaard)
  • Akvaplan-niva (prosjektleder, Albert K. D. Imsland, dessuten deltar: Thor Magne, Thor Arne og Mette Remen)
  • Univesitetet i Bergen (v. Prof. Sigurd O. Stefansson)
  • Havforskningsinstituttet (v. Prof. Birgitta Norberg og Dr. Eva Andersson)

"With LICEens to kill" - rognkjeks som rensefisk i oppdrett
Denne uken var det oppstart for prosjektet STAMINA hvor det skal forskes på kjønnsmodning hos rognkjeks. ​Interessen for rognkjeks som rensefisk i oppdrett har økt de siste årene. Bakgrunnen for dette er at de første livsstadiene hos rognkjeks er enklere å kontrollere og at rognkjeksen er aktiv som lusespiser ved lavere temperaturer enn leppefisk og derfor egner seg bedre som rensefisk i nord.