Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur"

50 engasjerte deltakere på seminaret

"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur"

50 engasjerte deltakere på seminaret

10 August 2018 news

Akvaplan-niva og Nord Universitet har sammen arrangert et seminar i Bodø med fokus på kunnskaps- og overvåkingsbehovet i de blå næringene. Seminaret som ble moderert av leder for Akvaplan-niva sin avdeling i Bodø, Tormod Skålsvik, samlet 50 deltakere. Etter de oppsatte foredragene (se link til program under) ble et panel bestående av Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag), Linnea Maria Richter (Bodø Kommune) Silje Ramsvatn (Cermaq Norway) og Ole Lindefjeld (ConocoPhillips) bedt om å kommentere rundt følgende spørsmålsstillinger: 

  • Som følge av EU`s vannrammedirektiv må tilstanden til alle vannforekomster følges opp. I dette ligger det at forvaltningen skal styres etter fastsatte miljømål for alle vannforekomstene. Hva ser dere å som de største utfordringene for å kunne overvåke og ha kontroll på miljøtilstanden? Tror dere at ny teknologi vil bidra til å forenkle, og heve kvaliteten på det arbeidet som gjøres?
  • Samtidig som det satses på nye driftsformer for havbruksanlegg forventes det fortsatt drift på konvensjonelle anlegg. Hvordan ser dere på mulighetene for å redusere miljøavtrykket gjennom å utnytte "big data" og modelleringsverktøy for optimal plassering av lokaliteter?
  • Bedre teknologi for overvåkning av miljø og økosystem kan bidra til å gi fiskerinæringa flere ben å stå på, slik som fiske på nye ressurser. Hva tenker dere om de muligheter som ligger i dette?
  • Hvilke kunnskapsutfordringer opplever man i dag i forbindelse med arealtildeling i kystsonen?
  • Hvordan sikre et tilstrekkelig datagrunnlag og verktøy for miljøovervåking for akvakultur i eksponerte områder?
  • Har Nord-Norge tilstrekkelig kompetanse/de riktige kompetansemiljøer for utvikling av akvakultur i eksponerte områder?
  • Hva slags nytte ser man for seg at offshore olje- og gassindustri kan ha av glider-teknologien?

Her er noen av kommentarene fra panelet:

Jan Henrik Sandberg, Fiskarlaget:

Sandberg uttrykte at modelleringsverktøy og overvåkningsteknologi er viktig redskaper for å bedre legge til rette for sameksistens mellom oppdrettsnæringen og fiskerinæringen, og at mer optimale plassering av oppdrettsanlegg er bra for alle parter. Han mente også at nye overvåkingsmetoder er viktig i forbindelse med utnyttelse av nye ressurser, som f.eks mesopelagisk fisk.

Linnea Richter, Prosjektlder vannrammedirektivet, Bodø kommune

Richter fastholdt at det er et stort behov for data i og med at man idag opplever at datagrunnlaget som anvendes i oppfølging av miljøtilstanden i vannforekomstene er mangelfullt. Hun  var også opptatt av verktøy for å modellere utslipp, både i tette fjordsystemer og i ferskvann.

Silje Ramsvatn, Bærekraftsleder Cermaq Norway AS

Ramsvatn var opptatt av at havbruksnæringen har behov for økt  kunnskap om hva som skjer under havoverflaten og om forhold på lokaliteter i planleggingsfasen (strømforhold osv.)

"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur"
"Teknologi kan bedre sameksistens mellom fiskeri og akvakultur". Dette var en av kommentarene som kom opp i diskusjonen på et seminar om blå næringer som ble arrangert av Akvaplan-niva og Nord Universitet i Bodø. Seminaret, som ble moderert av leder for Akvaplan-niva sin avdeling i Bodø Tormod Skålsvik, samlet 50 interesserte og engasjerte deltakere.