Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Rigger til for ny oppdrettsovervåking

Astrid Harendza sammen med vår mest erfarne feltarbeider, Asle Guneriussen

Rigger til for ny oppdrettsovervåking

Astrid Harendza sammen med vår mest erfarne feltarbeider, Asle Guneriussen

30 March 2020 news

Oppdrett i åpen mær i sjø innebærer utslipp av organisk avfall som kan ha effekter på bunnfauna. Som følge av dette så er alle som driver oppdrett i sjø i Norge pålagt å gjennomføre bunnundersøkelser etter standardiserte prosedyrer. Disse undersøkelsene er designet for bløtbunn, men i dag legges flere lokaliteter til hard- eller blandingsbunn. Vi vet lite om habitat og artsmangfoldet og deres toleranse for organisk påslag på slike lokaliteter. I tillegg er ikke dagens miljøundersøkelser tilpasset denne typen bunnforhold.

Som følge av dette har Havforskningsinstituttet utviklet en alternativ undersøkelsesmetode som kan anvendes på hardbunn. Denne ""Veileder ved alternative overvåkning av hard- og blandingsbunn ved marine akvakulturanlegg" var ferdigstilt i 2019. Veilederen fokuserer på dokumentasjon, via video og foto, av havbunn, arter osv. og i hvilken grad disse dekkes til av organisk materiale. Akvaplan-niva har med bakgrunn i veilederen designet en kamerarigg som kan anvendes til undersøkelser av hard- og blandingsbunn. Riggen, som er utviklet i samarbeid med Novamar, er svært praktisk og kan settes ut fra ulike typer fartøy.

Foto: Utsett av riggen

I midten av riggen er det plassert et HD-kamera med en vidvinkel linse. Denne er kalibrert for å dekke den 1 m2 rektangulære rammen som utgjør riggens base. Videre er det montert to LED lys med regulerbar lysstyrke på hver side av rammen. Dette sikrer at man, uansett siktforhold i vannet, får gode lysforhold og med det høy kvalitet på foto og videomateriell. Riggen har også en trykk-sensor som gir oss informasjon om dybde under utsett. Systemet fjernkontrolleres ved hjelp av en robust 250 meter lang ROV kabel som også anvendes til utsett og opptak av riggen. Det er også utviklet en egen software for Akvaplan-niva sine behov som er plassert i en datamaskin om bord fartøyet som brukes til utsett. Denne programvaren muliggjør simultane opptak av video og foto og å justere lysstyrke ved behov. Informasjon om dybde, GPS posisjon, tid og dato, oppgis i en header som automatisk påføres video- og fotomateriell.

Foto: Riggen på dekk

Systemet er testet ut ved en rekke oppdrettslokaliteter i Nord-Norge, med stor suksess. Nylig arrangerte vi en øvingsdag for våre eminente feltarbeidere. Her fikk de lære om systemets ulike komponenter, felt oppsett, prosedyrer ved utsett fra båt og bruk av programvaren. Feltarbeiderne er nå klare til å bidra til innsamling av verdifulle data om oppdrettseffekter på hard- og blandingsbunn. På lengre sikt så vil dette forhåpentligvis være et bidrag til en standardisert metode for overvåking av oppdrettsnæringens effekter på hard- og blandingsbunn i Norge.