Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Marin påvirkning fra lakseoppdrett

Foto: Trond Ivarjord (Akvaplan-niva)

Marin påvirkning fra lakseoppdrett

Foto: Trond Ivarjord (Akvaplan-niva)

3 April 2020 news

Akvaplan-niva og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) har i 6 år arbeidet med prosjektet "Marin overvåking". Prosjektet ble avsluttet i juni i 2019 og hovedrapporten for prosjektet skal publiseres i vår.Vi gjennomfører tilsvarende overvåkning i ØKOKYST-programmene for Miljødirektoratet der Akvaplan-niva har ansvaret for 4 Delprogram i Nord-Norge (Fra Saltdalsfjorden/Skjerstadfjorden) til Kirkenes samt på Svalbard. Disse programmene startet opp i 2017 og skal gå ut 2020. 

Siste del av prosjektet "Marin overvåking" hadde fokus på Nordland og ble gjennomført på oppdrag for NCE Aquaculture. Her var Thor Arne Hangstad hovedkoordinator for prøvetaking av vannmasser hos Akvaplan-niva. Feltundersøkelsene ble utført av Trond Ivarjord, Geir Dahl-Hansen, Tormod Skålsvik, Gyda Lorås og Jonny Nikolaisen (alle Akvaplan-niva).

Målsettingen med dette delarbeidet var overvåking og klassifisering av den økologiske miljøtilstanden i 6 fjordområder i Nordland hvor det er aktiv akvakulturvirksomhet. I perioden 2017-2018 ble det gjennomført undersøkelser i Nordfoldfjorden, Sagfjorden, Tysfjorden, Ofotfjorden, Øksfjorden og Sjona. Undersøkelsene fokuserte på de to biologiske kvalitetselementene planteplankton (klorofyll a) og makroalgevegetasjon i fjæra, samt støtte-parametere for disse.

Undersøkelsene viser at planteplankton, gjennom klorofyll a, har en mer intens oppblomstring for noen stasjoner sammenlignet med tidligere år. Tidsserien fra 2013-2018 viser våroppblomstring i mars-april, og i 2017 er det ytterligere en oppblomstring i mai-juni. For ammonium er det høyere konsentrasjoner i sommermånedene 2017 sammenlignet med tidligere år. Dette gjelder spesielt for Sjona, men også til dels for Tysfjorden. For nitrat er det høye konsentrasjoner i vintermånedene når lagdelingen er svak, men dette faller til lave nivåer etter våroppblomstring.

Klassifiseringen av tilstand for oksygen i bunnvannet viser gode forhold. Det er liten endring sammenlignet med målingene i 2016 og alle stasjonene unntatt en stasjon (som har "god") har «Svært god» tilstand. Makroalgevegetasjonen i fjæra viste «God» eller «Meget god» økologisk tilstand på de 18 stasjonene.

Blue Planet, som var oppdragsgivers kontaktperson på vegne av oppdrettsaktørene i prosjektet, har i samarbeid med NCE Aquaculture laget en informasjonsvideo om næringssalter og hvordan havbruk påvirker vannmiljøet. Link til denne videoen samt delrapport 6 under.