Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Kan taredyrking bli en industri?

Kan taredyrking bli en industri?

29 April 2020 news

Økt dyrking i sjø er nødvendig for å dekke behovene for mat, fôr og energi til en voksende verdensbefolkning. Det er ut fra dette et behov for å utrede potensialet til ulike arter for sjøproduksjon. I Norge har man i de senere årene lagt ned et betydelig arbeid i forskning og innovasjon på makroalger (tang og tare) men produksjonen er foreløpig kun i småskala. Det nylig avsluttede prosjektet MACROSEA, har bidratt til ny kunnskap og innovative teknologiske løsninger kan anvendes i en fremtidig industrialisering av makroalgenæringen. MACROSEA har vært en tverrfaglig kunnskapsplattform, hvor biologi og teknologi har bidratt til ny innsikt. Prosjektet har vært ledet av SINTEF Ocean ved Aleksander Handå. Akvaplan-niva har deltatt i arbeidspakken om sjødyrking ved PhD student Sanna Matsson. Matsson sitt doktorgradsprosjekt har fokus på utfordringer knyttet til begroing av organismer på makroalgene som kan resultere i redusert kvalitet på råvaren.

Prosjektet har bidratt til økt produksjonsbiologisk kunnskap om kimplantekvalitet, påsåings-teknikker ved dyrking av søl og sukkertare, samt til økt kunnskap om begroing og genetikk hos sukkertare. Det er utformet vekstmodeller som er koblet til 3D hydrodynamiske-økosystemmodeller for å estimere lokalitetsavhengig biomasseproduksjon. I tillegg er det gjennomført undersøkelser av teknologiske løsninger for effektiv påsåing, utsett og høsting. Det har også blitt gjennomført målinger av hvor store dragkrefter tare utgjør i sjø. Data fra disse målingene har blitt anvendt i et beregningsverktøy for dimensjonering av sjøanlegg under ulike miljøforhold. Ut fra dette har det blitt utviklet 3 ulike prototyper av utstyr til industriell taredyrking samt en modell for produksjonspotensial for tare.

Finn ytterligere informasjon samt illustrasjonsvideoer på prosjektets hjemmeside.

MACROSEA sluttrapport
MACROSEA sammendrag