Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Effekt og fiskevelferd ved kombinasjon rensefisk og luseskjørt (EFFEKTIV)

Foto: Carl Ballantine/Akvaplan-niva

Effekt og fiskevelferd ved kombinasjon rensefisk og luseskjørt (EFFEKTIV)

Foto: Carl Ballantine/Akvaplan-niva

18 November 2020 news

En nylig studie indikerer at kombinert bruk av luseskjørt, rensefisk, funksjonelt fôr og bruk av undervannslys kan bidra til å redusere luseinfestasjoner på laks i oppdrettsmerder over lengre tid (Bui m.fl. 2020). Velferden til laksen ble ikke endret som følge av disse metodene. Velferden til rensefisken var ikke vurdert i studien.

Denne studien og andre studier gjennomført av forskningsgruppen i EFFEKTIV (Imsland m.fl. 2014a, 2018) har indikert positive effekter av kombinert bruk av luseskjørt og rensefisk. Det gjenstår å gjennomføre en helhetlig effekt- og velferdsvurdering  og det er dette som er hovedmålsettingen med EFFEKTIV prosjektet som har mottatt finansiering fra FHF.

Delmål i prosjektet:

1.Dokumentere effekt av og fiskevelferd ved bruk av rognkjeks til forebygging og kontroll av lakse- og skottelus.

2.Beregne effekter av leppefisk på luseforekomster under varierende miljø- og driftsbetingelser, samt dokumentere velferdsutvikling hos lusekontrollerende leppefisk.

3.Utarbeide protokoll for beste praksis ved bruk av rensefisk og luseskjørt gjennom brukerundersøkelser og stor-skala testing.

4.Avdekke, vurdere og prioritere videre FoU-behov for å øke næringens mulighet i målrettet bruk av rensefisk og luseskjørt for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus. 

Partnere i prosjektet er Norsk Regnesentral, Aqua Kompetanse, Inaq, GIFAS, Havforskningsinstituttet og Åkerblå.

Read more

EFFEKTIV

2019 – 2022 (Norwegian)