Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Akvaplan-niva's Mr FISK

Akvaplan-niva's Mr FISK

18 November 2019 news

I 1995 etablerte Akvaplan-niva AS datterselskapet Troms Marin Yngel AS (TMY) for yngelproduksjon av nye marine arter som man hadde tro på i norsk havbruk. Da Thor Arne Hangstad var midt arbeidet med en hovedfagsoppgave om piggvar ble han tilbudt "sommerjobb" på TMY. Han forteller at hans første "sommerjobb" varte i 8 måneder og neste "sommerjobb" varte i 2 år. De første årene leide TMY lokaler hos Havbruksstasjonen i Tromsø. I 1997 kjøpte imidlertid TMY et gammelt notlager på Kraknes som ble ombygd til produksjon av kveiteyngel. "Vi lyktes aldri helt med kveita", sier Thor Arne. I 2000 solgte Akvaplan-niva TMY til Fjord Marin. Dette året startet de første forsøkene med intensiv produksjon av torskeyngel ved TMY. På bakgrunn av resultatene fra disse forsøkene ble det besluttet å bygge et nytt produksjonsanlegg for torsk på nabotomten. Dette bygget stod ferdig i 2003 og ble drevet frem til 2006 da daværende eier bestemte seg for å avslutte produksjonen av torskeyngel. Bygget huser i dag Nasjonalt avlsprogram for torsk eller "Senter for Marin Akvakultur" (SMAK). På dette tidspunktet overtok Thor Arne med flere selskapet, flyttet tilbake i det gamle bygget og drev dette som torskeyngelanlegg fram til anlegget ble solgt i 2008. Et par år etter dette kollapset torskesatsingen og TMY ble solgt til havbruksselskapet Nordlaks.

Før dette salget hadde Akvaplan-niva leid arealer på TMY sin tomt til et lite eksperimentelt laboratorium "Barents Økotoks Lab". Thor Arne forteller at han var litt i limbo etter at TMY ble solgt til Nordlaks, men at han så fikk en interessant forespørsel fra Akvaplan-niva som ville kjøpe TMY for å sikre egen forskningsinfrastruktur. Han svarte ja på forespørselen om å arbeide med denne infrastrukturen og var ansatt da Akvaplan-niva i 2010 søkte om tillatelse til å etablere en forskningsstasjon. Tilfeldighetene ville at rognkjeks hadde vært en av artene på listen da det i 1997 ble søkt om akvakulturtillatelser. Akvaplan-niva hadde tidligere vært involvert i oppdrett av rognkjeks til kaviarproduksjon (altså ikke som rensefisk). Thor Arne hadde tidligere forfattet et lite notat om denne, til da, noe oversette fiskearten innen norsk havbruk. Han hadde nemlig hørt rykter om at den var glad i å spise lakselus, en parasitt som hadde utviklet seg til et problem for lakseoppdretterne lenger sør i landet. Akvaplan-niva forsker Albert Imsland grep fatt i denne ideen og utviklet en søknad til forskningsrådet som ble tildelt støtte i 2011. Dette ble starten på en eventyrlig rognkjekshistorie for Akvaplan-niva innen forskning, stamfiskproduksjon og rådgivning. I 2015 mottok Akvaplan-niva Fiskeridirektoratets miljøpris sammen med Norsk Oppdrettsservice for innsatsen på forskning og kommersialiseringen av rognkjeks som oppdrettsart. Rognkjeks er nå den nest største arten i norsk havbruk målt i antall individer og den viktigste arten innen biologisk avlusning av laks.

Men tilbake til Barents Økotoks lab eller som vi kaller den nå, "eksponeringslabben" hvor vi gjennomfører forsøk for å studere effekter på marine dyr som har blitt eksponert for blant annet olje og lusemidler. Fylkeskommunen er det organet som gir tillatelse til dyrehold og vi har frem til nå hatt tillatelse til å holde 49 ulike arter. Nå har vi søkt om 91 nye arter og vil ende opp med tillatelse til å holde totalt 140 arter. Vi har kun konsesjon til å holde disse artene på stasjonen og må i tillegg søke Mattilsynet når vi skal gjennomføre eksponeringsforsøk på disse. Thor Arne er i dag leder for vår Forsknings- og Innovasjonsstasjon på Kraknes (FISK) med totalt 7 ansatte. Her bedrives i tillegg til nevnte eksponeringsforsøk også havforsuringsforsøk og yngelproduksjon. Opp gjennom årene har vi vært innom en rekke arter på stasjonen som kveite, piggvar, torsk, flekksteinbit, gråsteinbit, rognkjeks, hyse, rødspette, sei, lodde, sukkertare. Vi har i tillegg holdt polartorsk, kuskjell, haneskjell, blåskjell, koraller og svamp på anlegget.

Ikke vet vi om Thor Arne helt har gitt opp kveita som oppdrettsfisk, men den arten som han ikke har gitt opp er torsken "Nofima har nå lovende resultater på sitt torskeavlsprosjekt og oppdrettstorsken kommer tilbake" sier han. Den som lever får se, og i mellomtiden så vet i alle fall vi ved Akvaplan-niva at vår aktivitet på FISK lever i beste velgående med en dyktig og humørspredende Mr FISK, Thor Arne Hangstad, ved roret.