Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Add my Pet - 1315 arter allerede inkludert!

Gråmåse, Larus argentatus. Foto: SALM Kooijman

Add my Pet - 1315 arter allerede inkludert!

Gråmåse, Larus argentatus. Foto: SALM Kooijman

12 October 2018 news

Kunnskap om betydningen av biodiversitet for økosystemers struktur og funksjon er helt avgjørende for god miljøforvaltning. Biodiversitet forstås som totaliteten av alle ulike funksjoner i et samfunn. FREE prosjektet har etablert et fleksibel, transparent og vitenskapelig sett solid rammeverk hvor resultater fra eksperimenter på dyr kan inkluderes og representere et beslutningsverktøy for økosystembasert forvaltning (ØBF). Dette rammeverket heter Add my Pet (AmP) databasen og den er åpent tilgjengelig. Data i AmP databasen kan fremstilles visuelt på en rekke ulike måter. FREE prosjektet ledes av Starrlight Augustine ved Akvaplan-niva.

Systemet gjør det mulig å hente ut livshistorie data og metabolske parameter for 1315 arter (pr september 2018). De ulike parameterne kan kobles til ulike økologiske modeller for å beregne vekst, utvikling og reproduksjon som en funksjon av tids-variable klimatiske forhold. Systemet gjør det også mulig å simulere effekter av miljøgifter. I løpet av tre år så har prosjektet resultert i økt samarbeid mellom de nasjonale og internasjonale institusjonene. Disse institusjonene anvender AmP for å studere utfordringer knyttet til blant annet fiskeriforvaltning, ressursøkonomi samt populasjons- og økosystemeffekter av miljøgifter.

FREE konsortiet har utdannet over 100 forskere og miljøforvaltere i bruk og oppdatering av AmP databasen. Databasen inkluderer løpende vitenskapelige funn på relevante biologiske egenskaper til arktiske dyr. Systemet er transparent ved at brukere kan sjekke kvaliteten på data og ulike parameter og det fungerer derfor som et svært fleksibelt verktøy for å vurdere miljørisiko. Prosjektet studerer også et helt konkret eksempel i Arktis effekter fra at mulig oljeutslipp i Lofoten på juvenil torsk (ved hjelp av SYMBIOSES modellen). Parameterne for torsk i AmP databasen anvendes helt konkret for å simulere hvordan torsk vil vokse og utvikle seg med og uten eksponering til olje. Dette er pågående simuleringer. I tillegg til dette så har prosjektet bidratt til: 1) forbedrede digitale løsninger for AmP (AmP hjemmesiden) 2) utvidet AmP databasen med 500 arter inklusive 165 polare arter 3) oppgradert metoden for parameter estimering 4) utviklet en ny kode for analyse av mønster i livshistorie og metabolsk tilpasning (AmPtool) samt 5) publisert 3 vitenskapelige paper og 10 forskningsartikler. Prosjektet har også koordinert og hatt redaktøransvaret for en spesialutgave av Journal of Sea Research på økosystem-modellering hvor majoriteten av artiklene anvende AmP parameter og beregningsmodeller.

Oppsummert så har FREE bidratt til: i) ny kunnskap om simulering av miljørisiko tilknyttet petroleumsaktivitet ii) opplæring av en hel rekke studenter i bruk av DEB parameter i økologiske og økotoksikologiske studier (iii) økt samarbeid mellom nasjonale og internasjonale institusjoner som vil bidra til styrket kompetanse i ØBF forvaltning i Nord-Norge.