Norsk
This page is only available in Norwegian

På Arctic Frontiers 2024 - Effekter av oljesøl på kommersielle fiskebestander - SYMBIOSES

Juvenil torsk (Foto: Erling Svensen)

På Arctic Frontiers 2024 - Effekter av oljesøl på kommersielle fiskebestander - SYMBIOSES

Juvenil torsk (Foto: Erling Svensen)

30 January 2024 news

Akvaplan-niva har over en periode på 10 år ledet forskningsprosjektet SYMBIOSES som har gjennomført avanserte modellstudier av effekter av oljeutslipp på, for Norge, viktige kommersielle fiskebestander. Prosjektet har vært gjennomført i samarbeid med Havforskningsinstituttet, SINTEF og UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og en rekke operatører på norsk sokkel. Resultatene fra prosjektet presenteres på konferansen Arctic Frontiers i Tromsø, tirsdag 30. januar 2024.

I SYMBIOSES er det gjennomført avanserte beregninger som krever stor regnekapasitet. Dette er gjennomført på UNINETT Sigma2, en del av den nasjonale infrastrukturen for avanserte beregninger og lagring av informasjon. Utgangspunktet er strømdata for hele norsk sokkel inkludert nærliggende havområder.

For et scenario (beregning) er det tatt utgangspunkt i en oljedriftsmodell, som beregner hvordan oljen sprer seg og nedbrytes over tid. Samtidig med dette vil det spres fiskeegg og larver fra gyteområdene på sokkelen, og en del av disse kan drive inn i områder hvor det også er olje. Der hvor fiskeegg og fiskelarver driver sammen med oljen, er det fortløpende beregnet hvorvidt oljemengden er så stor at egget eller larven dør. For å gi et spenn i hvor mange som dør har vi benyttet fire "grenseverdier", hvor den strengeste er at fiskelarven dør umiddelbart dersom den kommer inn i vannmasser hvor det er mer enn 0,1 milliarddel av oljekomponenten PAH.

Studien viser at dersom det blir et større oljeutslipp i Lofoten-Vesterålen på den mest kritiske tiden av året, vil det være risiko for at inntil halvparten av en årsklasse av larver kan dø. Dette er dersom de mest konservative antagelser om giftighet legges til grunn.

Les mer om resultatene fra prosjektet i dette faktaarket: https://www.mynewsdesk.com/no/...Geir Morten Skeie
Senior Principal Adviser
Environmental Risks & Contingency Analyses
Ski

SYMBIOSES III_brosjyre_.pdf