Norsk
This page is only available in Norwegian

Kunnskapssammenstilling som grunnlag for kystsoneplanlegging i Agder

Skjærgård i solnedgang (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva)

Kunnskapssammenstilling som grunnlag for kystsoneplanlegging i Agder

Skjærgård i solnedgang (Foto: Trude Borch/Akvaplan-niva)

28 February 2023 news

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva har nylig avsluttet prosjektet "SAMAGDER - Kartlegging av sjøarealer på Agder". Bakgrunnen for prosjektet er at næringslivet i Agder har ønsket økt tilgang til areal for akvakultur. Ettersom tillatelser etter akvakulturloven kun kan tildeles i områder som er avsatt til dette formålet i en arealplan, blir kommunenes planlegging av sjøområdene en første forutsetning for å eventuelt imøtekomme et slikt ønske.

Agder-kommunene har varierende praksis for arealplanlegging i sjø. De har behov for mer kunnskap om hva som kan være egnede areal til akvakultur for ulike oppdrettsarter og ulike oppdrettsteknologier. De trenger også kunnskap om akvakulturnæringens preferanser, kystnære natur- og kulturverdier, miljøforhold og vannkvalitet, og eksisterende arealbruk og vern.

Hovedformålet med prosjektet har vært å etablere et felles kunnskapsgrunnlag på disse temaene slik at det kan utgjøre en basis for kommunenes fremtidige arealplanlegging i sjø. Prosjektet har derfor sammenstilt et omfattende sett av kartbasert informasjon i et kartverktøy som stilles til disposisjon for Agderkommunene. Mye av dette er generell informasjon som vil være nyttig for planlegging i sjø, uansett formål. Dersom en kommune ønsker å vurdere tilrettelegging for akvakultur, må kommunen selv konkretisere hva slags oppdrettsarter og teknologier som kan være aktuelle, analysere miljøkonsekvenser, foreta avveiinger av interessekonflikter, og involvere berørte parter. Det blir så opp til politikerne i kommunene å bestemme hvordan de vil disponere sine sjøarealer: Vil de ha akvakultur eller ikke, i så fall, hvor og på hvilke vilkår?

Prosjektet har vært finansiert av Agder Fylkeskommune gjennom Blått Kompetansesenter Sør (BKS). BKS er eid av Agder Fylkeskommune, og har som formål å fremme utvikling av bærekraftig akvakultur og fiskeri i Agder. BKS finansierer en rekke prosjekter innen offentlig forvaltning, kunnskapsproduksjon og formidling samt næringsprosjekter for økt havbasert verdiskaping.

Resultatene fra prosjektet har i den siste tiden blitt formidlet til offentlige og private aktører. Opptak fra et webinar som forklarer metodikken og kartverktøyet som er utviklet i prosjektet er tilgjengelig her:

Lenke til prosjektrapporter og kartverktøy: https://experience.arcgis.com/experience/c8f09384399641c1b2b8c7508fe3b1c7/?draft=true»

For mer informasjon kontakt prosjektleder ved NIVA Federico Håland Gaeta, Epost: Federico.Gaeta@niva.no.

Se også opptak av foredrag om arealplanlegging for akvakultur fra Akvaplan-niva på Aqua Nor 2021: