Norsk
This page is only available in Norwegian

I felt for overvåking av makroalger i Finnmark

En hardbunnsundersøkelse innebærer studier av makroalger (Foto: Rosalyn Fredriksen/Akvaplan-niva)

I felt for overvåking av makroalger i Finnmark

En hardbunnsundersøkelse innebærer studier av makroalger (Foto: Rosalyn Fredriksen/Akvaplan-niva)

8 September 2022 news

Det nasjonale overvåkingsprogrammet «Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST» i regi av Miljødirektoratet består av flere delprogram som er inndelt etter økoregioner. Programmet er en del av den nasjonale basisovervåkningen av miljøtilstanden i kystvann og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.

Overvåkingen skal innhente kunnskap om viktige økosystemer og arter i kyst og fjordområder, og fange opp uønskede påvirkninger av næringssalter og organisk belastning på et tidlig stadium, samt følge med på langsiktige klimaendringer. Programmet omfatter undersøkelser av biologiske forhold (hardbunn, bløtbunn, pelagisk prøvetaking (planteplankton) og kjemiske støtteparametere (næringssalter, oksygen, siktdyp, temperatur og saltholdighet).

Akvaplan-niva leder arbeidet med delprogrammene ØKOKYST Norskehavet Nord og ØKOKYST Barentshavet med NIVA som underleverandør.

I forbindelse med ØKOKYST Barentshavet har Rosalyn Fredriksen og Ida Dahl-Hansen fra Akvaplan-niva nylig gjennomført hardbunnsundersøkelser i Varangerfjorden og Tanafjorden. En hardbunnsundersøkelse innebærer studier av makroalger (f.eks tang og tare) på hardbunn. Fastsittende makroalger vokser på steder hvor de er mest konkurransedyktige, og de kan derfor danne forskjellige soner nedover i fjæra og ned til nederste voksedyp.

Ida Dahl-Hansen fra Akvaplan-niva i feltbåten (Foto: Rosalyn Fredriksen/Akvaplan-niva).

Artssammensetningen og soneringen av makroalger vil variere med temperatur, saltinnhold, strømforhold og næringstilgang og det er derfor viktig å undersøke hvilke arter som finnes i fjæresonen for å kunne spore endringer over tid. Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av ROV for å bestemme nedre voksegrense for alger og deres sonering ved dybder. Vi anvender også snorkling for å lettere kunne bestemme artene i tilfeller hvor algene er intakt.

Navigering av ROV fra land (Foto: Rosalyn Fredrikson/Akvaplan-niva).

Rosalyn Fredriksen styrer ROV fra båt (Foto: Bente Aust). 

Makroalger. (Foto: Akvaplan-niva). 

Rapport fra ØKOKYST delprogram Barentshavet for 2021 kan lastes ned her: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2022/juni/okokyst-delprogram-barentshavet-arsrapport-2021/

Rosalyn Fredriksen
prior employee