Norsk
This page is only available in Norwegian

Forhøyde nivå av tungmetaller i Namsenvassdraget

Bildet til venstre er tatt i 2008 og viser terrenget nedstrøms den gamle platedammen. Bildet til høyre er tatt i 2016  etter at anleggsarbeidet har kommet godt i gang (Foto: ©norgeibilder.no).

Forhøyde nivå av tungmetaller i Namsenvassdraget

Bildet til venstre er tatt i 2008 og viser terrenget nedstrøms den gamle platedammen. Bildet til høyre er tatt i 2016 etter at anleggsarbeidet har kommet godt i gang (Foto: ©norgeibilder.no).

19 January 2021 news

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) har drevet anleggsvirksomhet ved Namsvassdammen (Rørvik kommune) siden 2011. NTE har fått pålegg fra Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) om å oppgradere den gamle platedammen ved Namsvatn da den ikke lenger tilfredsstilte kravene i damsikkerhetsforskriften. Arbeidet med nytt damprosjekt ved Namsvatn startet i 2011 og ble avsluttet i 2019. Ulike aktører har gjennom årene uttrykt bekymring for de miljømessige implikasjonene av prosjektet.

I 2018 vurderte Akvaplan-niva, på oppdrag fra en grunneier i området, hvilke konsekvenser anleggsarbeidet hadde hatt for miljøtilstanden i Namsen. I rapporten konkluderes det som følger: "Reguleringenav Namsvannet med ny fyllingsdam synes å ha vesentlige mangler når det gjelder ivaretakelse av miljø, biologisk mangfold, naturtyper og flomavledning". Det ble blant annet pekt på at ca. 500 meter av det naturlige elveleiet hadde blitt tørrlagt, at et fossefall hadde blitt sprengt vekk og at en kulp, av betydning for bestanden av andefugler i området, var fjernet. I tillegg ble det konkludert at anleggsarbeidet hadde medført utslipp av tungmetallholdig slam og at slammet, som har forhøyde nivå av nikkel og krom, er spredt flere kilometer nedover Namsen. Mikroskopi-analyser av slammet, som kommer fra grønnstein, viste at massene har skarpkantede og nålformede partikler som kan ha negativ effekt på akvatiske organismer.

Situasjonsbilde av nedslammet elvebunn, 2018 (Foto: Akvaplan-niva)

Nå har Veterinærinstituttet i samarbeid med Akvaplan-niva gjennomført nye analyser av slam fra Namsen. Rapporten fra dette arbeidet ble nylig publisert i en nyhetssak fra Veterinærinstituttet. I rapporten konkluderes det med at målinger av tungmetaller i slam nedstrøms for den nye fyllingsdammen i Namsvatnet, viser forhøyede nivå av kobber, krom og nikkel. og at metallene og slammet kan ha negative effekter på flora og fauna i vassdraget.  

Rapport Veterinærinstituttet 2020_Tungmetaller i slam nedstrøms dam i Namsvatnet.pdf
Miljøundersøkelse Øvre Namsen APN rapport 2018.pdf