Norsk
Norsk
This page is only available in Norwegian

Rømming fra landbaserte akvakulturanlegg

Foto (fra venstre): Anders Gjørwad Hagen (NIVA), Gyda Wuttudal Lorås (APN), Stian Tandberg (Norconsult)

Rømming fra landbaserte akvakulturanlegg

Foto (fra venstre): Anders Gjørwad Hagen (NIVA), Gyda Wuttudal Lorås (APN), Stian Tandberg (Norconsult)

15 August 2019 news

Akvaplan-niva og Norconsult samarbeider om å utarbeide rømmingsteknisk rapport og tilstandsanalyser på landbaserte oppdrettsanlegg med fisk. Rapporten er grunnlaget for brukstillatelse fra Fiskeridirektoratet. Det er ikke bare kommersielle anlegg med tradisjonell smoltproduksjon som må ha brukstillatelse, men alle som driver akvakultur av fisk på land, også forsøksstasjoner.

Denne uken besøk Gyda Wuttudal Lorås fra Akvaplan-niva NIVAs forsøksstasjon på Solbergstrand i Drøbak sammen med Stian Tandberg fra Norconsult. Formålet med besøket er å utarbeide en rømmingsteknisk rapport for stasjonen hvor det gjennomføres store eksperimenter innen marinøkologi, sediment-forskning og akvakultur. Det ble gjennomført en befaring på anleggets akvakulturvirksomhet sammen med forskningsleder Anders Gjørwad Hagen fra NIVA. Hensikten med inspeksjonen var å få en oversikt av alle steder hvor fisk kan ta veien i avløp og dermed rømme til sjø eller elv. Wuttudal Lorås sier at en slik arbeidsdag derfor ofte innebærer en tur innom kjellere og kummer for observasjoner av sikringer i avløpssystemet og at det da er hensiktsmessig med en lommelykt og at man ikke er for følsom for duften av fôr og feces rester.

Oppdraget er en del av et formalisert samarbeid mellom Akvaplan-niva og Norconsult om rømningsteknisk rapport som er et krav for alle eksisterende landanlegg for produksjon av fisk som er etablert før 1.1.2018. En slik rapport utgjør grunnlaget for en brukstillatelse som skal utstedes av Fiskeridirektoratet innen 2021. En rømnings-teknisk rapporten skal inneholde:

  • En tilstandsanalyse av anlegget.
  • Plantegning over avløpssystem og leveringssystem i anlegget.
  • Risikovurdering for drift av anlegg og leveranse av fisk.
  • Geoteknisk vurdering.
  • Vedlikeholdsplan.

For å kunne utføre en rømningsteknisk rapport og tilstandsanalyse må inspeksjonsselskapet tilfredsstille kravene til kompetanse som beskrevet i NS3424:2012. Akvaplan-niva og Norconsult innehar samlet sett en bred kompetanse som tilfredsstiller vilkårene.

Akvaplan-niva har ekspertise på biologi, prosess og risikovurdering innen akvakultur, mens Norconsult har kompetanse på bygg, prosess og geoteknikk. Norconsult har bistått Fiskeridirektoratet i utarbeiding av «Veileder for tilstandsfastsetting av landbaserte akvakulturanlegg for fisk», og har følgelig unik innsikt i de nye kravene og dokumentasjonsbehovene for tilstandsanalyse.

Tilsammen så har altså Akvaplan-niva og Norconsult solid kunnskap og bred erfaring på tematikken. Dette vil sikre en effektiv prosess basert på høy faglig integritet og troverdighet. Kontaktpersoner for rømmingsteknisk rapport ved våre ulike kontorer er: 

Akvaplan-niva i Nordland
Gyda Wuttudal Lorås gwl@akvaplan-niva.no Mobil: 46877861
Kontorsted: Bodø

Akvaplan-niva  i Troms og Finnmark:
Trond Ivarjord trond.ivarjord@akvaplan.niva.no Mobil: 95115810
Kontorsted: Tromsø

Akvaplan-niva i Trøndelag
Gjermund Bahr gjermund@akvaplan.niva.no Mobil: 91559281

Kontorsted: Trondheim

Brosjyre rømmingsteknisk rapport